Finanțare nerambursabilă între
200.000 – 1.500.000 de euro pentru IMM-urile
din domeniile turism și sănătate

Cel de-al treilea val de finanțări prin fonduri europene pentru creșterea competitivității IMM-urilor din reiunea Nord-Vest a țării este în căutare de aplicanți. Acesta se adresează întreprinderilor cu planuri de dezvoltare în domeniile turism și sănătate din județele Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. Bugetul total al apelului este de 15.000.000 de euro. Depunerea cererilor de finanțare începe pe 14 septembrie 2023, ora 10:00 și va continua până la 13 martie 2024, ora 10.00.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru microîntreprinderile și IMM-urile din Regiunea Nord Vest:

 • Au fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2022
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Nu sunt în dificultate

Care este valoarea și cuantumul finanțării nerambursabile?

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

Pentru întreprinderi mijlocii, valoarea finanțării nerambursabile din cheltuielile eligibile este de 50% pentru județele Bihor și Cluj și 60% pentru județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Pentru întreprinderi mici și microîntrepinderi, valoarea finanțării nerambursabile din cheltuielile eligibile este de 60% pentru județele Bihor și Cluj și 70% pentru județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Care sunt domeniile de activitate eligibile pentru investiții?

 • Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.
 • Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.
 • Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).
 • Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.
 • Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate).
 • Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.
 • Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.
 • Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.
 • Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.
 • Biosenzori pentru diagnostic.
 • Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială.
 • Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.
 • Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).
 • Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale
 • Bioinformatică cu focus pe oncologie.
 • Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice.
 • Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale.
 • Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).
 • Tehnologii de producție avansată – Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

Care sunt tipurile de investiții eligibile?

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:
  • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
  • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
  • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
  • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Documente necesare în etapa de contractare:

 • Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.
  Extrasul de cont să fie emis cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de depunere.
 • Se va solicita extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii din care să rezulte intabularea și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.

Mai multe informații se pot găsi aici

Lucia Udreanu este expert Fonduri Europene în cadrul ING Bank, asistând clienții companii cu consultanță și expertiză financiară pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene pe care aceștia le desfățoară. Cu o experiență de peste 15 ani în consultanță pentru mediul de afaceri, în ultimii 10 ani Lucia s-a implicat în proiectele de finanțare cu fonduri europene în cadrul sistemului bancar local. Lucia a terminat Facultatea de Management și a obținut European Fundation Certificate în Banking în cadrul Institutului Bancar Român.