Protectia datelor personale

Politica generala de confidentialitate a ING Group

Puteti accesa documentul aici.

Extras din Conditiile Generale de Afaceri Persoane Fizice

Cine este ING?

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti ( „ING”) este sucursala din Romania a ING Bank N.V., persoana juridica de drept olandez, constituita si functionand in baza legilor olandeze. ING are sediul social in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, 011745, mun. Bucuresti, Romania, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/16100/1994, ROONRC.J40/16100/1994 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024/18.02.1999 si are cod de inregistrare fiscala RO6151100.

Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza ING?

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. ING prelucreaza urmatoarele categorii de date:
 • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, al permisului de conducere, al cardului de sanatate si alte informatii continute in acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenia), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online; 
 • informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica detinuta, expunerea politica (daca este cazul); 
 • informatii de natura financiara (de ex:, venituri, date tranzactionale, istoric tranzactional, numarul dosarului de pensie); 
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarii actelor de terorism; 
 • informatii referitoare la locatia efectuarii anumitor tranzactii (e.g., in cazul efectuarii de operatiuni la bancomatele sau POS-urile INGsau operatiunilor de plata efectuate prin intermediul ING Web-Pay); 
 • informatii rezultate in urma inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadate); 
 • informatii rezultate in urma a inregistrarii video in cazul in care vizitati una din locatiile ING; 
 • semnatura; 
 • orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de ING (cum ar fi: istoric tranzactional, segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivel de ING pentru fiecare client in parte, informatii specifice despre produsele si serviciile contractate de la ING si despre felul in care Clientul le-a utilizat) 
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor ING in scopurile de mai jos.

Ce inseamna ca ING prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza ING?

ING prelucreaza date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau conventionali, precum si la persoanele ale caror date sunt furnizate de catre Client in vederea obtinerii unui produs, realizarii unei operatiuni/prestarii unui serviciu (spre exemplu: sot, sotie, copil, parinti, beneficiarul unei operatiuni de plata, garantul unui credit, beneficiarul unei asigurari, persoane supuse procedurii de poprire, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre clienti sau alte persoane care utilizeaza serviciile ING, etc.). Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.
In cazul in care Clientul este cel care furnizeaza ING informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De unde obtine ING datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente ale ING, este accesata pagina de internet, aplicatiile online ale ING, sau prin orice alte mijloc de comunicare). In plus, ING poate obtine date de mai sus prin consultarea unor surse externe (pentru ca ING sa isi poata indeplini obligatiile cu privire la cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, sau cu privire la evaluarea gradului de solvabilitate a clientilor). Prin surse externe intelegem institutii si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile in social media cat si pe internet, sau terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului, Biroul de Credit S.A., portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

In ce scopuri prelucreaza ING date cu caracter personal?

Scopurile pentru care ING prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
 • furnizarea de produse si servicii financiar - bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale ING, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale ING, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care il implica furnizarea unui produs/serviciu al ING), prin care se urmareste evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la incheierea anumitor operatiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse;
 • verificarea Clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor;
 • efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul ING;
 • centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile ING in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale ING care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii financiar-bancare);
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele ING contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate (de ex: informatii aditionale despre produsele ING, blocarea cardului ING, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate), atat in locatiile fizice ale ING, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
 • inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu ING cu scopul de a imbunatatii calitatea serviciilor si a apelurilor, dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare;
 • evaluarea comportamentului tau financiar-comercial in cursul relatiei cu ING; 
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor ING, pentru promovarea personalizata/generala de catre ING/Amsterdam Broker de Asigurare SRL si/sau alte entitati din Grupul ING si/sau de catre partenerii ING, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor ING, sau pentru efectuarea de activitati de marketing direct prin intermediul oricaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul Cererii de Deschidere de Relatie sau prin orice alta modalitate/formular al ING;
 • realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje;
 • identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt si clienti ai ING in vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate in Cererea de deschidere relatie;
 • analizarea comportamentului Clientului/oricarei persoane care acceseaza site-ul ING, prin folosirea de cookies, atat ale ING, cat si ale tertilor, cu scopul de a furniza un continut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor,(pentru informatii detaliate despre Politica de cookies te rugam sa consulti pagina noastra www.ing.ro);
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile INGpentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor ING;
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza intreaga retea a ING, precum si a tuturor proceselor ING, precum si efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul si rentabilitatea retelei ING;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancara a ING, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor financiar-bancare, precum si cu scopul de analiza performanta ING;
 • analizarea riscului de contrapartida existent in raport cu alte banci si institutii financiare din piata, analizarea profitului si a pierderilor inregistrate pe pietele financiare;
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate;
 • efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati;
 • arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate ING si expediata de ING, precum si realizarea de activitati de curierat; 
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care ING este parte; 
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor ING, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale ING;
 • realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile ING (de ex: raportarea incidentelor de plati la Centrala Incidentelor de Plati din cadrul BNR, declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);
 • pentru monitorizarea activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte;
 • pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale ING, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate.
Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre ING, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre ING.

In ce temeiuri prelucreaza ING date cu caracter personal?

ING prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:
 • in baza consimtamantului Clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale); 
 • pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiar-bancare, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului) sau pentru a furniza Clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;
 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina ING (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Reporting Standards”);
 • in baza interesului legitim al ING (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza intreaga retea a ING, precum si a tuturor proceselor ING, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienti ai ING, indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii financiar-bancare din cadrul ING prin efectuarea managementului relatiei cu ING, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune ING in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiar-bancare; acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei financiar-bancare; planificarea unei dezvoltari strategice a ING; dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor ING; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicatii, retea, infrastructura, pagina web), cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: back office, front office, sediul central); mentinerea stabilitatii sistemului financiar, in special in ceea ce priveste descoperirea si minimizarea riscurilor de frauda ce pot afecta ING);
 • pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic, dupa cum este mentionat in cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre ING in Cererea de Deschidere de Relatie/prin alte formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul tau va determina imposibilitatea ING de a furniza servicii sau produse financiar-bancare.

Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

 • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; procesare plati inter-bancare si transmitere a informatiilor privind operatiuniile inter-bancare (e.g., Transfond, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), precum si furnizori de carduri ING si de servicii tehnice de facilitare a platilor (e.g., Visa si Mastercard); furnizori de retele de socializare, furnizori de servicii conexe emiterii cardurilor si de inrolare a cardurilor in platforma ghiseul.ro in vederea facilitarii efectuarii platilor on-line catre insitutiile statului; de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare.
 • Executori judecatoresti si birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;
 • Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;
 • Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;
 • Institutii publice de supraveghere a activitatii financiar-bancare si de administrare a pietei financiare (de ex: Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Concurentei);
 • Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) din Romania, si din alte tari, organe ale politiei;
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • Entitati catre care ING a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • Reteaua de office-uri a ING sau alti intermediari de produse financiar- bancare;
 • Societatea mama (ING Bank N.V.) precum si alte societati din grupul ING, inclusiv societatea care furnizeaza servicii de brokeraj in asigurari membra a Grupului ING (Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.), etc.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca ING sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA catre: (i) Statele Unite ale Americii (in baza Scutului de Confidentialitate existent intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii), (ii) statele fata de care tu ordonezi efectuarea unor plati (in temeiul derogarilor specifice in materie, avand in vedere ca transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract - de plata incheiat intre tine si ING) sau catre (iii) alte state (in baza garantiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informatii detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locatiile ING.

Cat timp prelucreaza ING date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre ING pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:
 • Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de ING, conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre ING, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, ING va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale ING;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 
 • Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, ING poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al ING (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita ING;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client ING, (ii)  daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre ING la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor ING – in cazul in care ING ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro
In plus, la nivelul INGs-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarele date de contact: Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.  

Procesele decizionale individuale automatizate

 • In vederea furnizarii de servicii si produse ING, precum si in scopul identificarii si combaterii fraudelor, ING utilizeaza procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri exclusiv prin mijloace individuale automatizate, rezultand in luarea de decizii cu privire la Client. Aceste procese intervin doar in situatiile in care sunt necesare pentru incheierea sau executarea unui contract, au fost acceptate de Client sau sunt autorizate prin lege.
 • ING are obligatia legala de a aplica masuri de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. In procesul de acceptare al oricarui Client, ING a stabilit categorii de Clienti cu care isi doreste sa intre in relatii contractuale si categorii de clienti pe care ii va refuza pentru ca prezinta un risc ridicat de realizare a unor activitati ce presupun spalarea banilor si/sau finantarea a terorismului. Pentru a determina in care dintre cele doua categorii vei fi inclus, la momentul cererii de deschidere a relatiei, ING adopta decizii automate prin intermediului unui proces decizional individual automatizat. Prin intermediul acestui proces ING consulta in mod automat o baza de date pentru a determina daca ptentialul client afost condamnat pentru infractiuni economice/de frauda sau daca a manifestat un comportament fraudulos in relatia cu ING care a condus la inchiderea relatiei. Consecintele adoptarii unei astfel de decizii constau in refuzul deschiderii relatiei, in situatiile in care ING descopera ca a comis sau participat la acte de frauda.
 • Decizii automate sunt luate de catre ING si pentru asigurarea procesarii intr-un mod securizat a platilor on-line. In acest sens, ING determina automat locatia si ora la care este efectuata o plata on-line si, prin intermediul unui motor de risc, identifica pe baze obiective daca intr-o situatie specifica, exista riscul ca plata on-line sa nu fie ordonata de catre titularul contului din care se face plata. Rezultatul unui astfel de proces automatizat cu privire la procesarea platilor poate conduce la respingerea unei anumite plati ordonate on-line de catre clientii ING. Un exemplu in acest sens este efectuarea unor plati succesive, atunci cand prima plata a fost efectuata la o anumita ora si locatie, care sa faca imposibila ordonarea unei alte plati dintr-o alta locatie, intr-un interval de timp care sa faca imposibila deplasarea clientului ING la aceasta a doua locatie. In exemplu acordat, a doua plata ordonata nu va fi procesata de catre ING, din cauza riscului ridicat ca ce-a de-a doua plata sa nu fi fost ordonata de catre clientul ING, titular al contului. Prin acest proces individual automatizat ING asigura protejarea clientilor sai prin prelucrarea intr-un timp scurt si sigur a platilor ordonate de catre clienti si prin identificarea si blocarea platilor cu risc ridicat de frauda.
 • De asemenea, ING utilizeaza procese individuale automatizate in ceea ce priveste pre-ofertarea si acordarea produselor de credit, cat si in ceea ce priveste masurile pe care ING le va urma in situatia in care un Client al INGajunge in imposibilitatea de a returna creditul acordat de catre ING. Informatii extinse cu privire la modalitatea de functionare a proceselor automatizate utilizate pentru luarea deciziilor in cazurile mentionate mai sus, cat si detalii cu privire la consecintele unor astfel de decizii si drepturile Clientilor raportat la acestea, vor putea fi regasite in informatiile aferente produselor de creditare.
 • Pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele Clientului, ING, membri Grupului ING si Partenerii ING (in functie de optiunile Clientului) prelucreaza toate sau numai o parte din datele pe care Clientul le furnizeaza direct in contextul relatiei contractuale cu ING, datele furnizate de catre Biroul de Credit despre Client (in masura in care s-a permis prelucrarea acestor date), precum si date ce rezulta din raporturile contractuale aferente produselor si serviciilor achizitionate anterior de catre Client sau din tranzactiile realizate prin intermediul contului ING/cardului emis de catre ING. Tehnicile informatice/algoritmii folositi in acest proces, care permite identificarea preferintelor si/sau comportamenul Clientului, nu implica prezenta unui factor uman (incluzand profilarea) si pot produce efecte juridice asupra Clientului sau il pot afecta similar intr-o masura semnificativa. 

Realizarea de profiluri

In vederea furnizarii de servicii si produse ING, ING realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate, de natura celor mentionate mai sus. Astfel de profiluri sunt utilizate:
 • in vederea depistarii persoanelor acuzate de fapte de terorism, infractiuni care pot afecta securitatea si integritatea sistemului financiar, precum si in vederea analizarii gradului de expunerea politica al Clientilor. Aceste profiluri sunt bazate pe consultarii ale bazelor de date publice care contin informatii de aceasta natura, prelucrarii informatiilor provenite direct de la Client, precum si verificarii istoricul tranzactional al Clientului in cauza. Consecintele acestor profiluri pot consta in restrictionarea accesului la produsele si serviciile ING, in situatia in care respectivul Client se regaseste in bazele de date mentionate anterior;
 • in vederea segmentarii portofoliului de Clienti ai ING pentru dezvoltarea produselor si serviciilor ING, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a produselor ING si ale membrilor Grupului ING (respectiv ale Amsterdam Broker de Asigurare SRL si ale altor entitati ale Grupului ING) si Partenerilor ING, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre Clienti, istoricul tranzactional si preferintele acestora rezultate din modalitatea de utilizare a produselor si serviciilor ING.

Inregistrarea convorbirilor telefonice/monitorizarea video

Cu acordul Clientului/persoanei vizate expimat inainte de fiecare convorbire telefonica, ING poate inregistra si pastra convorbirile telefonice catre/de la centralele telefonice ale ING. ING urmeaza a utiliza aceste informatii exclusiv in scopul investigarii anumitor situatii, pentru a face proba anumitor operatiuni/instructiuni/acorduri date de catre Client/alta persoana vizata, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea serviciilor sale. 

Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii financiar-bancare, toate locatiile fizice ale ING sunt monitorizate video. In aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de
mesajul ”Zona supravegheata video”.

Versiune valabila incepand cu data de 6 mai 2018, data de la care Capitolul „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ din Conditiile Generale de Afaceri (CGA) pentru persoane fizice se modifica si va avea continutul sus mentionat (versiunea integrala a CGA poate fi consultata oricand aici https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/documente-contractuale). Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de catre ING pentru a asigura conformitatea cu modificarile aduse de legislatie si/sau a reflecta modul in care ING prelucreaza datele. Pentru a fi informat cu privire la  eventuale modificari, va rugam sa consultati periodic aceasta sectiune a paginii noastre web.


Extras din Conditiile Generale de Afaceri Persoane Juridice

Cine este ING ?

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti ( „ING”) este sucursala din Romania a ING Bank N.V., persoana juridica de drept olandez, constituita si functionand in baza legilor olandeze. ING are sediul social in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, 011745, mun. Bucuresti, Romania, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/16100/1994, ROONRC.J40/16100/1994 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024/18.02.1999 si are cod de inregistrare fiscala RO6151100.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza Banca?

Datele cu caracter personal pe care le prelucreaza Banca apartin persoanelor fizice care au o legatura cu societatea care devine Client al Bancii, dupa cum urmeaza: asociati, actionari directi sau indirecti, fondatori, beneficiar real, administratori, directori, membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului sau ai altor organe de conducere sau persoane avand o pozitie importanta in managementul societatii, auditori, cenzori, alti reprezentanti legali (de ex : administrator judiciar, lichidator etc.) sau conventionali (de ex : Persoane Autorizate, persoane care au dobandit drepturi asupra contului, Persoane Delegate, etc) ai societatii, sau persoane de contact, precum si alte persoane fizice ale caror date sunt prelucrate de catre Banca in vederea initierii si derularii relatiei cu societatea, cum sunt beneficiarii operatiunilor efectuate de catre societate, garantii, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre societate, denumite in cele ce urmeaza „Persoane vizate”. In cazul in care Clientul este cel care furnizeaza Bancii informatii despre Persoanele Vizate, acesta prin intermediul reprezentantilor sai, are obligatia de a informa respectivele Persoane Vizate cu privire la continutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si de a se asigura ca are dreptul de a transmite acele informatii. 

Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza Banca?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la Persoanele Vizate care pot fi identificate, direct sau indirect. Banca prelucreaza urmatoarele categorii de date: 

 • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului si alte informatii continute de acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenie etc.), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, cod postal, e-mail, telefon
 • informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica importanta detinuta, expunerea politica (daca este cazul),
 • informatii de natura financiara (de ex: venituri, istoric de credit, solvabilitate, istoric de creditare etc) inclusiv date tranzactionale (de ex: istoric tranzactional, conturi, depozite, retrageri, transferuri operate din conturi),
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in informatii referitoare la acuzatii si condamnari pentru frauda si infractiuni precum spalarea de bani si finantarii actelor de terorism,
 • informatii referitoare la locatia efectuarii anumitor tranzactii (de ex: in cazul efectuarii de operatiuni la bancomatele sau POS-urile Bancii sau operatiunilor de plata efectuate prin intermediul ING Web-Pay),
 • informatii rezultate ca urmare a inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadate) pentru prestarea serviciilor de suport,
 • informatii rezultate ca urmare a inregistrarii video in cazul in care vizitati una din locatiile Bancii,
 • informatii rezultate ca urmare a utilizarii site-ului Bancii, date de localizare, identificator online/IP,
 • semnatura,
 • orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de Banca (de ex: istoric tranzactional, segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, informatii specifice produsului Bancii etc.) si
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor permise institutiilor de credit in scopurile de mai jos.

Ce inseamna ca Banca prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

De unde obtine Banca datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client, prin reprezentantului sau legal sau conventional sau prin orice alta Persoana Vizata (in momentul in care acesta completeaza unul din formularele sau documentele Bancii, acceseaza pagina de internet, aplicatiile online ale Bancii, sau prin orice alt mijloc de comunicare). In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, societatea va fi reprezentata prin reprezentantul legal al acesteia sau prin orice persoana careia ii poate fi delegata in mod legal puterea de reprezentare. Astfel ca, in opinia Bancii, orice comunicare efectuata de catre un astfel de reprezentant legal/persoana careia i se poate delega puterea de reprezentare va fi considerata ca fiind facuta de catre societate insasi.

In plus, Banca poate obtine date cu caracter personal prin consultarea unor surse externe, in conditiile legii (pentru a putea sa indeplineasca obligatiile specifice cu privire la cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, si cu privire la evaluarea gradului de solvabilitate a clientilor). Prin surse externe intelegem institutii competente, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile in social media cat si pe internet, sau terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la urmatoarele: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului, Biroul de Credit S.A., Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Finantelor Publice, Buletinul Procedurilor de Insolventa, Bursa de Valori Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

In ce scopuri prelucreaza Banca date cu caracter personal?

Scopurile pentru care Banca prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea catre Client de produse si servicii financiar - bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale bancii, internet, telefon etc.),
 • identificarea Clientului si a Persoanelor Vizate atat in locatiile fizice ale Bancii, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet),
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care il implica furnizarea unui produs/serviciu al Bancii), prin care se urmareste evaluarea Clientului si a Persoanelor Vizate, cu scopul de a decide cu privire la incheierea anumitor operatiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse catre Client,
 • verificarea Clientului si a Persoanelor Vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor,
 • efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul Bancii,
 • centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la Client si Persoane Vizate, pentru a putea fi accesate pentru utilizarea de catre departamentele si structurile Bancii in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale Bancii care sunt utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii financiar-bancare),
 • contactarea societatii si a Persoanelor Vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a aduce la cunostinta/notifica societatea cu privire la informatii despre produsele ING contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii),
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile cu privire la Client, inregistrate de Persoanele Vizate (de ex: informatii aditionale despre produsele ING, blocarea cardului ING, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate de catre client, acordarea de derogari de la procedurile standard de acordare a produselor ING etc.), atat in locatiile fizice ale Bancii, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare,
 • inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu privire la Client, intre Persoane Vizate si Banca, in cazul in care este contactata centrala telefonica pentru oferirea serviciului de informatii si suport oferit de Banca cu scopul de a imbunatatii calitatea serviciilor si a apelurilor, dar si pentru a furniza dovada cererii Clientului cu privire la respectivele servicii financiar-bancare (de ex: in cazul tranzactiilor pe piete financiare),
 • evaluarea comportamentului financiar-comercial al Clientului si Persoanelor Vizate in cursul relatiei cu Banca,
 • realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, precum si activitati de fidelizare a clientelei, precum si realizarea de sondaje, statistici,
 • analizarea comportamentului persoanelor care acceseaza site-ul Bancii, prin folosirea de cookies, atat ale Bancii, cat si ale membrilor Grupului ING, sau ale partenerilor contractuali ai ING, cu scopul de a furniza un continut, atat general cat si publicitar, adaptat preferintelor tale/respectivei persoane, oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retine parolele, preferintele de limba, filtrelor de protectie a copiilor, limitarea frecventei de difuzare a reclamelor,
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice) atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile Bancii pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor Bancii,
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza intreaga retea a Bancii precum si a tuturor proceselor bancare, precum si efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul si rentabilitatea retelei Bancii,
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancara a Bancii, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor financiar-bancare, precum si cu scopul de analiza performanta sau non-performanta Bancii,
 • analizarea riscului de contrapartida existent in raport cu alte Banci si institutii financiare din piata, analizarea profitului si a pierderilor inregistrate pe pietele financiare,
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate,
 • efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare (de ex: fie direct, fie prin terti contractori) unor astfel de activitati, cu privire la produsele Bancii detinute de catre societate,
 • arhivarea atat in format fizic cat si in format electronic a documentelor care se incheie cu privire la relatia dintre Client si Banca, realizarea unui serviciu de registratura cu privire la documentele/plicurile care sunt adresate Bancii cu privire la relatia dintre societate si Banca,  realizarea unor activitati de curierat cu privire la documente/plicuri care contin date cu caracter personal aferente relatiei dintre societate si Banca,
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri la care Banca este parte,
 • inregistrarea video a prezentei Persoanelor Vizate in locatiile fizice ale Bancii, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate,
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor Bancii, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale Bancii,
 • raportare fata de institutiile statului conform reglementarilor legale aplicabile Bancii (de ex: raportarea incidentelor de plati la Centrala Incidentelor de Plati din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor)
 • monitorizarea a activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si tranzactiilor suspecte,
 • in conformitate cu scopurile specifice mentionate in documentatia aferenta diferitelor tipuri de produse contracte de catre societate (de ex: termenii si conditiile specifice/ produs) ;
 • desfasurarea activitatilor de marketing direct, care presupun comunicarea de materiale de promovare si de oferte prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica (telefon, e-mail, SMS etc) sau prin posta, cu privire la serviciile si produsele Bancii si ale membrilor Grupului ING, inclusiv Amsterdam Broker de Asigurare SRL. Lista entitatilor membre in Grupul ING este disponibila in Office-urile ING sau pe www.ing.ro.

Mentionam ca datele cu caracter personal aferente relatiei dintre Client si Banca, sunt folosite de catre Banca, uneori, pentru o serie de scopuri secundare (e.g., arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre Banca. 

In ce temeiuri prelucreaza Banca date cu caracter personal?

Banca prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina Bancii (e.g., identificarea si cunoasterea societatii, a Persoanelor Vizate, identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activitatii financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act”) si CRS („Common Reporting Standards”, pozitionarea societatii si a Persoanelor Vizate in raport cu aceasta, conform prevederilor Codului Civil in materie de personalitate juridica distincta, precum si ale Legii 31/1990 privind societatile),
 • in baza interesului legitim al Bancii (i.e., centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza intreaga retea a Bancii precum si a tuturor proceselor bancare, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai Bancii, indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii financiar-bancare din cadrul Bancii prin efectuarea managementului relatiei cu Banca, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune Banca in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiar-bancare, acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei financiar-bancare, planificarea unei dezvoltari strategice a Bancii, dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor Bancii si efectuarea de activitati de marketing, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicatii, retea, infrastructura, pagina web), cat si in cadrul locatiilor fizice (e.g., back office, front office, sediul central), furnizarea de dovezi cu privire la desfasurarea activitatii financiar-bancara (e.g., servicii, suport, notificari, analize preliminare etc.), mentinerea stabilitatii sistemului financiar, in special in ceea ce priveste descoperirea si minimizarea riscurilor de frauda ce pot afecta Banca).
 • Pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic, dupa cum este mentionat in cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute referitoare la Persoane Vizate de catre Banca in Cererea de Deschidere de Relatie sunt considerate a fi necesare pentru incheierea si executarea contractului cu Banca (exceptand acele aspecte pentru care se solicita acordul respectivelor persoane), pe cale de consecinta directa sau indirecta a unei prevederi legale referitoare la activitatea financiar-bancara precum si la produsele si serviciile financiar-bancare. Astfel, Clientul/Persoanele Vizate sunt obligate sa comunice Bancii acele date cu caracter personal, deoarece sunt necesare furnizarii produsului sau serviciului financiar-bancar de catre Banca. Refuzul Clientului/Persoanelor Vizate de a furniza astfel de date determina imposibilitatea Bancii de a asigura servicii sau produse financiar-bancare.

Catre cine transmitem datele cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

 • Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; procesare plati interbancare si transmitere a informatiilor privind operatiuniile inter-bancare (e.g., Transfond, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), precum si furnizori de carduri bancare si de servicii tehnice de facilitare a platilor (e.g., Visa si Mastercard), comercianti parteneri care accepta plata cu cardul la POS, e-commerce si alte instrumente de plata; furnizori de servicii conexe emiterii cardurilor si de inrolare a cardurilor in platforma ghiseul.ro in vederea facilitarii efectuarii platilor on-line catre insitutiile statului; furnizori de retele de socializare, de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare;
 • Executori judecatoresti si birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;
 • Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;
 • Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;
 • Institutii publice de supraveghere a activitatii financiar-bancare si de administrare a pietei financiare (de ex: Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Concurentei);
 • Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) din Romania, si din alte tari, organe ale politiei;
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • Entitati catre care Banca a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • Reteaua de office-uri a Bancii sau alti intermediari de produse financiar-bancare;
 • Societatea mama (ING Bank N.V.) precum si alte societati din grupul ING, inclusiv societatea care furnizeaza servicii de brokeraj in asigurari membra a Grupului ING (Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.), etc.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca Banca sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA catre: (i) Statele Unite ale Americii (in baza Scutului de Confidentialitate existent intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii), (ii) statele fata de care Clientul/Persoanele Vizate ordoneaza efectuarea unor plati (in temeiul derogarilor specifice in materie, avand in vedere ca transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract - de plata incheiat intre tine si Banca) sau catre (iii) alte state (in baza garantiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informatii detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locatiile Bancii.

Cat timp prelucreaza Banca date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Banca pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii. 

Care sunt drepturile Persoanei Vizate si cum pot fi exercitate?

(1) Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Banca, conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces – se poate solicita confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Banca, iar in caz afirmativ, se poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. In urma unei solicitari efectuate in acest sens, Banca va elibera si o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective realizate de Banca,
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete,
 • Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), se poate obtine din partea Bancii stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, Banca poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate obtine din partea Bancii restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci se opteaza pentru restrictionarea acestora).
 • Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Bancii (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita Banca;
 • Dreptul la portabilitatea datelor -  orice persoana poate primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de catre acea persoana Bancii, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul respectivei persoane,
 • Dreptul de a depune plangere – orice persoana poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de catre Banca. Plangerea se va depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
 • Dreptul de a-si retrage consimtamantul – orice persoana isi poate retrage, in orice moment consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Banca, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor Bancii – in cazul in care Banca ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal se poate (a) obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obtine explicatii cu privire la decizia luata si (d) contesta respectiva decizie.

(2) Persoana Vizata poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Bancii din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

(3) In plus, la nivelul Bancii s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la datele de contact mentionate mai sus. 

Realizarea de profiluri

(1) In vederea furnizarii de servicii si produse bancare, Banca realizeaza diverse profiluri cu privire la clientii sai, inclusiv cu privire la Persoanele Vizate. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate.

               (2) Astfel de profiluri cu privire la Persoanele Vizate se intalnesc in urmatoarele cazuri:

 • in vederea depistarii persoanelor acuzate de fapte de terorism, infractiuni care pot afecta securitatea si integritatea sistemului financiar, precum si in vederea analizarii gradului de expunerea politica. Aceste profiluri au loc ca urmare a consultarii bazelor de date publice continand informatii de aceasta natura, prelucrarii informatiilor provenite direct de la client, precum si verificarii istoricul tranzactional. Consecintele acestor profiluri pot consta in restrictionarea accesului la produsele si serviciile Bancii a Clientului, in situatia in care respectiva Persoana Vizata se regaseste in bazele de date mentionate anterior ;
 • in vederea efectuarii de analize interne atat cu privire la produsele si serviciile ING, cat si cu privire la portofoliul de clienti pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor ING.

Inregistrarea convorbirilor telefonice/Monitorizarea video

(1)  Cu acordul Persoanelor Vizate, Banca poate inregistra si pastra convorbirile telefonice catre/de la centralele telefonice ale Bancii purtate in desfasurarea relatiei contractuale cu societatea. Banca urmeaza a utiliza aceste informatii exclusiv in scopul investigarii anumitor situatii, pentru a face proba anumitor operatiuni/instructiuni/acorduri pe care ni le-ai dat, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea serviciilor sale.

(2) Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii financiar-bancare, toate locatiile fizice ale Bancii sunt monitorizate video. In aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video” prin care informam cu privire la aceste monitorizari.

Versiune valabila incepand cu data de 25 mai 2018, data de la care Capitolul „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ din Conditiile Generale de Afaceri (CGA) pentru persoane juridice si alte entitati se modifica si va avea continutul sus mentionat (versiunea integrala a CGA poate fi consultata oricand aici https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/documente-contractuale). Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de catre ING pentru a asigura conformitatea cu modificarile aduse de legislatie si/sau a reflecta modul in care ING prelucreaza datele. Pentru a fi informat cu privire la  eventuale modificari, va rugam sa consultati periodic aceasta sectiune a paginii noastre web.

Cine este Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. (“Broker”)  este brokerul tau de asigurari in calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul social in Bucuresti, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 7, Birou Amsterdam Broker, sector 1, cod postal 011745, cod unic de inregistrare 18692940, inscrisa la Registrul Comertului cu nr.J40/8283/2006, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr. 114.374/18.08.2006, inscrisa in Registrul de Brokeri cu nr. RBK-359/21.08.2006, cont RO71INGB0001008170698910 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, tel: 0214038301, e-mail: broker@ing.ro.

Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza Brokerul?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la tine sau la orice persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:  (i) nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate, si alte informatii continute in cartea de identitate (e.g., data si locul nasterii, cetatenie, etc.), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, cod postal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax); (ii) informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica importanta detinuta, expunerea politica (daca este cazul); (iii) informatii de natura financiara (e.g., venituri, numarul dosarului de pensie, etc.); (iv) informatii referitoare la activitatea frauduloasa/ potential frauduloasa, constand in informatii referitoare la acuzatii si condamnari pentru frauda si infractiuni precum spalarea de bani si finantarii actelor de terorism; (v) informatii rezultate ca urmare a inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadate) pentru prestarea serviciilor de suport;(vi) informatii rezultate ca urmare a inregistrarii video in cazul in care viziteaza una din locatiile ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti in care functioneaza Brokerul; (vii) semnatura; (viii) precum si orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de Broker (e.g., segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivel de Broker pentru fiecare client in parte, informatii specifice serviciului oferit de Broker etc.) si orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor permise institutiilor de brokeraj; (ix) Adresa Internet Protocol (“IP”), prelucrata atunci cand navighezi pe site-ul nostru sau folosesti serviciul Home Bank in scopul contractarii unei asigurari. 

Ce inseamna ca Brokerul prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza Brokerul?

Brokerul prelucreaza date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau conventionali, precum si la persoanele ale caror date sunt furnizate de Client Brokerului in vederea realizarii unei operatiuni/prestarii unui serviciu (spre exemplu: beneficiarul unei asigurari etc.). 
In cazul in care tu ne furnizezi informatii despre alte persoane (e.g., beneficiar ai asigurarii), vei fi obligat sa informezi acele persoane cu privire la continutul acestei note de informare.

De unde obtine Brokerul datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client sau prin intermediul unui mandar al Clientului in momentul in care acesta completeaza unul din formularele sau documentele Broker-ului, sau in momentul in care foloseste pagina de internet, aplicatiile online ale Broker-ului, sau prin orice alte mijloc de comunicare. In plus, obtinem date cu caracter personal prin consultarea unor surse externe, pentru ca Broker-ul sa isi poata indeplini obligatiile specifice din domeniul brokerajului de asigurari in materie de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului. Brokerul colecteaza din surse externe categoriile de date mentionate literele (i), (ii) si (iv) din cadrul sectiunii ”Datele cu Caracter Personal”. Prin surse externe intelegem institutii competente, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile in social media cat si pe internet, sau terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la urmatoarele: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, terti abilitati in vederea detinerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

In ce scopuri prelucreaza Brokerul date cu caracter personal?

Scopurile pentru care Brokerul prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
1. oferirea de asistenta cu privire la incheierea unei asigurari prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (e.g., locatii fizice, internet, homebank, telefon etc.), inaintea incheierii contractului de asigurare,
2. facilitarea comunicarii documentatiei/informatiilor relevante catre asiguratori in cazul producerii daunelor/evenimentelor asigurate,
3. identificarea ta atat in locatiile fizice in care activeaza Brokerul, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, posta, internet, homebank), 
4. verificarea ta in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor,
5. efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul Brokerului,
6. centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile referitoare la Client, pentru a putea fi accesate pentru utilizarea de catre structurile Brokerului in activitatea acestora dupa cum este descris mai sus (i.e., utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de catre aplicatiile interne ale Brokerului care sunt utilizate in desfasurarea activitatii), 
7. furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale (e.g., solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate de catre clienti in raport cu activitatea de brokeraj etc.), atat in locatiile fizice, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, posta),
8. crearea sau analizarea de profiluri fie pentru imbunatatirea serviciilor Brokerului si realizarea de sondaje,
9. analiza preferintelor, intereselor, istoricului relatiilor contractuale si/sau comportamentului Clientului  pentru efectuarea de activitati de marketing direct (i.e., comunicarea prin orice mijloc – posta, telefon, fax, e-mail, SMS/MMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul a  optat in acest sens, fie pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a serviciilor Brokerului,
10. realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, precum si activitati de fidelizare a clientelei, 
11. analizarea comportamentului tau/oricarei persoane care acceseaza pagina referitoare la Broker de pe site-ul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, prin folosirea de cookies, atat ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, cat si ale membrilor Grupului ING, sau ale partenerilor contractuali ai ING, cu scopul de a furniza un continut, atat general cat si publicitar, adaptat preferintelor utilizatorului, oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retine parolele, preferintele de limba, filtrelor de protectie a copiilor, limitarea frecventei de difuzare a reclamelor,
12. efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice) atat cu privire la servicii cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la serviciile Brokerului pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor Brokerului,
13. dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza Brokerul precum si a tuturor proceselor, precum si efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul si rentabilitatea Brokerului,
14. generarea de rapoarte cu privire la activitatea Brokerului, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor operationale, precum si cu scopul de analiza performanta sau non-performanta Brokerului,
15. crearea de scheme de comisionare pentru asistentii in brokeraj, precum si calcularea comisioanelor acestora ca urmare a activitatii prestate,
16. arhivarea atat in format fizic cat si in format electronic a documentelor care se incheie cu privire la relatia cu tine, realizarea unui serviciu de registratura cu privire la documentele/plicurile care sunt adresate Brokerului cu privire la relatia contractuala existenta, realizarea unor activitati de curierat cu privire la documente/plicuri care contin datele tale cu caracter personal,
17. solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri la care Brokerul este parte, 
18. inregistrarea video a prezentei tale in locatiile fizice, cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate,
19. efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor Brokerului, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale Brokerului,
20. raportarea fata de institutiile statului conform reglementarilor legale aplicabile Brokerului (e.g. Agentia de Supraveghere Financiara, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor).

In ce temeiuri prelucreaza Brokerul date cu caracter personal?

Brokerul prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:
1. In baza consimtamantului acordat prin selectarea optiunilor de comunicare (e.g., in caz de marketing direct);
2. Pentru executarea unui contract incheiat cu tine (e.g., oferirea de asistenta cu privire la incheierea unei asigurari) sau pentru a face demersuri la cererea ta inainte de incheierea unui contract (e.g., furnizarea de informatii pre-contractuale);
3. In baza unei obligatii legale aflate in sarcina Brokerului (e.g., identificarea ta, identificarea si prevenirea  spalarii banilor si finantarii terorismului, raportarile legate catre autoritatile de supraveghere );
4. In baza interesului legitim al Brokerului (e.g., centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza Brokerul; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai Brokerului; indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii de brokeraj in asigurari; acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei de brokeraj in asigurari; planificarea unei dezvoltari strategice a Brokerului; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor Brokerului; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicatii, retea, infrastructura, pagina web, cat si in cadrul locatiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central).

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre Broker in contractul de mandat de reprezentare sunt considerate a fi necesare pentru incheierea si executarea contractului de brokeraj in materie de asigurari, pe cale de consecinta directa sau indirecta a unei prevederi legale referitoare la activitatea de brokeraj in materie de asigurari. Astfel, daca vei dori sa beneficiezi de serviciile Brokerului, vei fi obligat sa comunici Brokerului acele date cu caracter personal, deoarece sunt necesare pentru prestarea acestora. Refuzul tau de a furniza astfel de date determina imposibilitatea Brokerului de a-ti furniza acele servicii.

Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi: (i) Societati de asigurare si reasigurare din Romania; (ii) Reteaua de office-uri ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti; (iii) furnizori de servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), de servicii de arhivare atat in format fizic, cat si electronic; de servicii de curierat; de servicii de cercetare de piata, furnizori de servicii de prin care se transmit comunicarile de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a continutului formelor de marketing; de servicii de centre de apelare pentru furnizarea serviciilor de support; serviciilor de audit; serviciilor de recuperare creante si/sau colectare a debitelor; (iii) executori judecatoresti, evaluatori si birouri notariale, organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor, organe ale politiei; (iv) institutii publice de supraveghere a activitatii de brokeraj in materie de asigurari (e.g., Autoritatea de Supraveghere Financiara); autoritati publice centrale si locale (e.g., Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara) din Romania, si din alte tari (la indicatia Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala); (v) institutii investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica; (vi) ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, societatea mama (ING Bank N.V.) precum si alte societati din grupul ING.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca Brokerul sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA (in baza garantiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informatii detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locatiile Bancii. Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in aceste garantii adecvate sunt disponibile pe pagina referitoare la Broker de pe site-ul pe site-ul www.ING.ro, in sectiunea dedicata Brokerului.

Cat timp prelucreaza Brokerul date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele tale cu caracter personal vor fi stocate de catre Broker, pe tot parcursul relatiei contractuale, si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare la dispozitiile in materia arhivarii. 

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:
1. Dreptul la informare – poti primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de Broker, conform celor prevazute in prezentul document.
2. Dreptul de acces – poti solicita confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Broker, iar in caz afirmativ, poti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea ta, iti vom elibera si o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective realizate.
3. Dreptul la rectificare – poti obtine rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete (prin furnizarea de informatii suplimentare).
4. Dreptul la stergerea datelor – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), ai dreptul de a obtine stergerea respectivelor date. In urma solicitarii de stergere a datelor, Brokerul poate da anonimizeze aceste date, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice
5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care vei contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doresti stergerea datelor, ci optezi pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate.
6. Dreptul de opozitie –  te poti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care te aflii, prelucrarii (inclusiv crearii de profiluri) intemeiate pe interesul legitim al Brokerului sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita Brokerul.
7. Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre tine Brokerului, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul tau. 
8. Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Broker. Plangerea se va depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
9. Dreptul de a-ti retrage consimtamantul – iti poti retrage, in orice moment consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Broker, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulate, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul din Bucuresti, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 7, Birou Amsterdam Broker, sector 1, cod postal 011745  sau la numarul de Telefon +4 0214038301 ori prin E-mail: broker@ing.ro .  
In plus, la nivelul Brokerului s-a numit un Ofiter pentru protectia datelor (”OPD”), pe care il poti contacta daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal si de exercitarea drepturilor aferente protectiei datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa de posta Bucuresti, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 7, Birou Amsterdam Broker, sector 1, cod postal 011745, adresa de e-mail protectiadatelorINGBroker@ing.ro

Procesele decizionale individuale automatizate:

In vederea oferirii de asistenta cu privire la incheierea unei asigurari, precum si in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, identificarii si combaterii fraudelor, Brokerul utilizeaza procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri exclusiv prin mijloace individuale automatizate, rezultand in luarea de decizii cu efecte asupra Clientului. Aceste procese decizionale individuale automatizate intervin doar in situatiile in care acestea sunt necesare pentru incheierea sau executarea unui contract intre Client si Broker, au fost acceptate (prin selectarea optiunilor de prelucrare), precum si atunci cand utilizarea unor astfel de procese decizionale individuale automatizate este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul national. 

Brokerul are obligatia legala de a aplica masuri de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. In procesul de acceptare al oricarui Client, Brokerul a stabilit categorii de Clienti cu care isi doreste sa intre in relatii contractuale si categorii de clienti pe care ii va refuza pentru ca prezinta un risc ridicat de realizare a unor activitati ce presupun spalarea banilor si/sau finantarea a terorismului. Pentru a determina in care dintre cele doua categorii vei fi inclus, Brokerul adopta decizii automate prin intermediului unui proces decizional individual automatizat. Prin intermediul acestui proces Brokerul consulta in mod automat o baza de date pentru a determina daca in trecut ai fost condamnat pentru infractiuni economice / de frauda sau daca ai manifestat un comportament fraudulos in relatia cu Brokerul sau cu ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti,  care a condus la inchiderea relatiei. Consecintele adoptarii unei astfel de decizii constau in refuzul oferirii de asistenta cu privire la incheierea unei asigurari, in situatiile in care Brokerul descopera participarea sau comiterea la acte de frauda.

Pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele Clientului, Brokerul (in functie de optiunile Clientului) prelucreaza toate sau numai o parte din datele pe care Clientul le furnizeaza direct in contextul relatiei contractuale cu Brokerul sau cu ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti (Banca), precum si date ce rezulta din raporturile contractuale aferente serviciilor achizitionate anterior de catre Client de la Broker sau de la Banca sau din tranzactiile realizate prin intermediul contului bancar/cardului emis de catre Banca. Tehnicile informatice/algoritmii folositi in acest proces, care permit identificarea preferintelor si/sau comportamenul Clientului, nu implica prezenta unui factor uman (incluzand profilarea) si pot produce efecte juridice asupra Clientului sau il pot afecta similar intr-o masura semnificativa. De asemenea, tinand cont de faptul ca ne dorim sa oferim oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate de Client in relatia cu Brokerul, este posibil ca ofertele vizand servicii pentru care Clientul nu a exprimat anterior un interes, sa nu ii fie aduse la cunostinta.

Realizarea de profiluri:

In vederea oferirii de asistenta cu privire la incheierea unei asigurari, Brokerul realizeaza diverse profiluri cu privire la Clientii sai. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate, de natura celor mentionate mai sus. 
Astfel de profiluri sunt utilizate in urmatoarele cazuri: 
(i) in vederea depistarii persoanelor acuzate de fapte de terorism, infractiuni prin intermediul pietei asigurarilor, precum si in vederea analizarii gradului de expunerea politica al Clientilor. Aceste profiluri sunt bazate pe consultarii ale bazelor de date publice care contin informatii de aceasta natura, prelucrarii informatiilor provenite direct de la Client, precum si verificarii istoricul tranzactional al Clientului in cauza. Consecintele acestor profiluri pot consta in restrictionarea accesului la serviciile Brokerului, in situatia in care respectivul Client se regaseste in bazele de date mentionate anterior. 
(ii) in vederea segmentarii portofoliului de clienti, si pentru dezvoltarea serviciilor Brokerului, precum si pentru asigurarea promovarii personalizate a serviciilor Brokerului si a partenerilor sai, cat si pentru asigurarea efectuarii activitatilor de marketing direct tinand cont de produsele detinute de catre clienti. 

Inregistrarea convorbirilor telefonice.

Cu acordul Clientului, Brokerul poate inregistra si pastra convorbirile telefonice catre/de la centralele telefonice purtate in desfasurarea relatiei contractuale. Brokerul va utiliza aceste informatii exclusiv in scopul investigarii anumitor situatii, pentru a face proba anumitor operatiuni/instructiuni/acorduri pe care ni le-ai dat, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea 

Monitorizarea video.

Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii de brokeraj, toate locatiile fizice ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti in care activeaza si Brokerul sunt monitorizate video. In aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video” prin care esti informat cu privire la aceste monitorizari.

Modificari aduse acestei Declaratii cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

In masura in care prezenta Declaratie va suferi modificari, Brokerul va publica pe site o versiune actualizata. Prin consultarea frecventa a site-ului sau prin solicitarea in unitati, puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare desfasurate de Broker

Versiune valabila incepand cu data de 6 mai 2018.

Gasiti aici informatii legate de politica noastra de cookies.

Consimtamant de utilizare cookies

Colectam anumite date in timp ce utilizezi website-ul ING, pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare.

De asemenea, avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pe ING.ro pentru a:

 • studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati
 • stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine
 • adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web

Selecteaza Sunt de acord daca este in regula sa folosim aceste cookies.

Selecteaza Setari cookies daca preferi sa alegi tipurile de module cookie pe care le folosim.

Iti poti modifica preferintele în orice moment. Trebuie doar sa faci clic pe link-ul "Setari Cookie" din partea de jos a oricarei pagini din site.