Directive on Administrative Cooperation / Directiva europeană privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC6)

  DAC6 - Directiva europeană privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

  Ce este DAC6?

  Directiva 2018/822/EU (“DAC6”) este o directivă prin care Uniunea Europeană dorește să introducă obligativitatea de raportare pentru intermediari (sunt vizați în special consultanții fiscali, dar și instituțiile financiare) a aranjamentelor transfrontaliere de optimizare fiscală (aranjamante fiscale) către autoritățile fiscale locale în termen de 30 de zile de la implementarea lor. Pentru a fi calificate ca raportabile, aranjamentele trebuie să prezinte anumite caracteristici specifice numite semne distinctive. 

  De când se aplică DAC6?

  DAC6 a devenit aplicabil începând cu data de 1 Iulie 2020.

  Care sunt termenele de raportare?

  Tranzacțiile din perioada:

  Vor fi raportate până în data de:

  25 iunie 2018 – 30 iunie 2020

  28 februarie 2021

  1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020

  30 ianuarie 2021

  Începând cu 1 ianuarie 2021

  În 30 de zile de la data implementării aranjamentului

  Când devine un aranjament raportabil?

  DAC6 a definit mai multe semne distinctive. În cazul în care un aranjament întrunește unul sau mai multe dintre aceste semne distinctive, acesta trebuie raportat. În plus față de această regulă generală, este relevant de menționat că o parte dintre semnele distinctive impun doar o obligație de raportare în cazul în care beneficiul principal, sau unul dintre principalele avantaje, al aranjamentului reprezintă obținerea unui avantaj fiscal.

  Care sunt părțile implicate în raportare?

  “Intermediarul” reprezintă orice persoană care proiectează, comercializează, organizează, pune la dispoziție în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării.

  Pentru a fi un intermediar, o persoană trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții suplimentare:
  a)    să fie rezidentă în scopuri fiscale în România;
  b)    să aibă un sediu permanent pe teritoriul României prin intermediul căruia să fie furnizate serviciile legate de aranjamentul în cauză;
  c)    să fie constituită în România sau să fie reglementată de legislația națională a României;
  d)     să fie înregistrată într-o asociație profesională în legătură cu prestarea de servicii juridice, fiscale sau de consultanță din România;

  De asemenea, înseamnă orice persoană care, având în vedere faptele și circumstanțele relevante și pe baza informațiilor disponibile, a cunoștințelor de specialitate relevante și a înțelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, știe sau ar fi rezonabil de așteptat să știe că s-a angajat să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispoziție în vederea implementării sau gestionarea implementării unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării.

  “Contribuabil relevant” înseamnă orice persoană căreia i se pune la dispoziție un aranjament transfrontalier care face obiectul raportării în vederea implementării sau care este pregătită să implementeze un aranjament transfrontalier care face obiectul raportării sau care a implementat prima etapa a unui astfel de aranjament.
   

  Care este rolul ING în cazul unui aranjament transfrontalier raportabil?

  În cazul unui aranjament transfrontalier raportabil, intermediarul (în principal consultantul fiscal) va fi responsabil pentru raportare în majoritatea cazurilor. Ca parte a dovezilor privind raportarea către autoritățile fiscale locale (ANAF), intermediarul (sau clientul) trebuie să transmită către ceilalți intermediari implicați numărul unic de referință al raportării (recipisa obținută de la ANAF). ING nu va raporta aranjamentul daca primește numărul de referință al recipisei. În lipsa acestor dovezi, ING este obligat legal să raporteze aranjamentul.

  Ce informații sunt incluse în raportarea către ANAF?

  În raportarea către ANAF vor fi incluse următoarele informații:
  a)    date de identificare ale intermediarilor, contribuabililor relevanți, întreprinderilor asociate cu contribuabilul relevant și ale persoanelor afectate de aranjamentul transfrontalier (dacă este cazul);
  b)    semnele distinctive unde se încadrează aranjamentul transfrontalier;
  c)    un rezumat al conținutului aranjamentului transfrontalier;
  d)     data implementării aranjamentului transfrontalier;
  e)    valoarea aranjamentului transfrontalier;
  f)    statul membru al contribuabilului relevant și oricare alte state membre care este probabil să fie vizate de aranjamentul transfrontalier;
   

  Ce este un număr de referință al raportării?

  După ce raportarea a avut loc cu succes către autoritățile fiscale (ANAF), cel care a efectuat transmiterea informațiilor, primește ca dovadă a depunerii o recipisă. Aceasta conține numărul de referință al recipisei, reprezentând dovada că s-a raportat către ANAF. Dovada raportării exonerează alți intermediari de obligația lor de raportare. În cazul în care un intermediar nu deține numărul de referință al recipisei unui aranjament care a fost deja raportat de alți intermediari, este  obligat să raporteze. Astfel, pentru a evita o dublă raportare, este important ca, clientul sau intermediarul (consultantul fiscal) să transmită către ING numărul de referință al recipisei (în cazul în care ING este implicat în aranjament).

  Trebuie sa informez ING în avans în cazul în care intenționez să menționez ING într-o raportare DAC6 către autoritățile fiscale locale (ANAF)?

  Da, ori de câte ori ați ajuns la concluzia că un aranjament transfrontalier este raportabil și ING este menționat în declarația dvs., trebuie să ne informați în scris înainte de raportarea către autoritățile fiscale.

  Unde pot găsi informații adiționale despre DAC6?

  Informații suplimentare despre DAC6 pot fi găsite pe site-ul autorităților fiscale locale (ANAF) sau pe site-ul Comisiei Europene. În cazul în care aceste informații sunt insuficiente, puteți contacta un consultant fiscal.

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OG_5_2020.pdf
  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_107_2020.pdf 
  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_10022023.htm
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/dac-6-council-directive-2018_en.pdf
   

  *Beneficiati de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (dreptul de acces, de intervenţie, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei).

  DAC6 - Directive on Administrative Cooperation

  What is DAC6?

  Directive 2018/822 (“DAC6”) is a Directive developed by the Council of the European Union (EU). DAC6 poses a reporting obligation for intermediaries (mainly targeted at tax advisors, but financial institutions may qualify as well) to identify and report cross-border arrangements to local tax authorities within 30 days after the implementation date of such arrangement. 

  When DAC6 becomes effective?

  DAC6 is effective from 1 July 2020 onwards.

  What are the reporting deadlines?

  Transaction from:

  Due date for reporting

  25 June 2018 – 30 June 2020

  28 February 2021

  1 July 2020 – 31 December 2020

  30 January 2021

  Starting with 1 ianuarie 2021

  Withing 30 days from the implementation date

  What makes an arrangement reportable?

  DAC6 has defined several hallmarks. In case an arrangement meets one (or multiple) of these hallmarks, it needs to be reported. In addition to this general rule, it is relevant to note that part of the hallmarks only impose a reporting obligation in case the main benefit, or one of the main benefits, of the arrangement comprises a tax benefit. 

  What parties are involved in the reporting process

  “Intermediary” means any person that designs, markets, organizes or makes available for implementation or manages the implementation of a reportable cross-border arrangement.

  In order to be an intermediary, a person shall meet at least one of the following additional conditions: 
  (a) be resident for tax purposes in a Member State; 
  (b) have a permanent establishment in a Member State through which the services with respect to the arrangement are provided; 
  (c) be incorporated in, or governed by the laws of, a Member State; 
  (d) be registered with a professional association related to legal, taxation or consultancy services in a Member State.

  "Intermediary" also means any person that, having regard to the relevant facts and circumstances and based on available information and the relevant expertise and understanding required to provide such services, knows or could be reasonably expected to know that they have undertaken to provide, directly or by means of other persons, aid, assistance or advice with respect to designing, marketing, organizing, making available for implementation or managing the implementation of a reportable cross-border arrangement.

  “Relevant taxpayer” means any person to whom a reportable cross-border arrangement is made available for implementation, or who is ready to implement a reportable cross-border arrangement or has implemented the first step of such an arrangement.
   

  What is the role of ING in the case of a reportable cross-border arrangement?

  In case of a reportable cross-border arrangement, the primary intermediary (mainly the tax advisor) will be reporting in most cases. As part of the evidencing with respect to reporting to local tax authorities (ANAF) taken place, the primary intermediary (or the customer) must share the unique ID-reference number, obtained from ANAF, with the other involved intermediaries. ING will not report if we receive the ID-reference number. In case another intermediary will not report, ING is legally obligated to report the arrangement.

  What information is included in the report to ANAF?

  The following information is included in the report to ANAF:
  a)    identification of intermediaries and relevant taxpayers, including the persons that are associated enterprises to the relevant taxpayer and any other person affected by the reportable cross-border arrangement (if the case);
  b)    hallmarks that make the cross-border arrangement reportable;
  c)    a summary of the content of the reportable cross-border arrangement;
  d)    arrangement’s implementation date;
  e)    arrangement value;
  f)    Member State of the relevant taxpayer(s) and any other Member States which are likely to be concerned by the reportable cross-border arrangement.

  What is an ID-reference number?

  Once reporting has taken place successfully, the reporter receives an ID-reference number from the Tax Authorities. This ID-reference number serves as evidence that reporting has taken place. This evidence relieves other intermediaries of their reporting obligation. In case an intermediary did not receive the ID-reference number, it is still obligated to report although in fact it has already been reported. So, in order to avoid double reporting it is crucial that the customer, or its tax advisor, shares the ID-reference number with ING (in case ING is involved in the arrangement). 

  Do I have to inform ING upfront in case I am planning to mention ING in a DAC6 report to local tax authorities (ANAF)?

  Yes, whenever you concluded that a cross-border arrangement is reportable, and ING is mentioned in your report, you must inform us in writing prior to the reporting to the Tax Authorities. 

  Where can I find additional information on DAC6?

  Additional information on DAC6 can be found on several websites. Clicking on the links bellow will redirect you to the specific pages. In case this information is insufficient, you can contact a tax advisor. 

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OG_5_2020.pdf

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_107_2020.pdf

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/dac-6-council-directive-2018_en.pdf