Asigurarea ING Credit Protect îți oferă un plus de siguranță. Aceasta asigurare este planul tău de protecție pentru situații neprevăzute cum ar fi cele de mai jos:

Cât plătești?

Singurul cost al asigurării este prima lunara, care este egala cu 0,138% din valoarea soldului creditului. Ea va scădea pe măsura ce creditul va fi rambursat.

Cum plătești?

Prima se ia automat din contul tău, cel din care plătești și rata de credit, la data scadenta a ratei lunare a creditului.

Despre Amsterdam Broker de Asigurare SRL

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. este persoana juridica romana înființată în 2006 care face parte din grupul financiar ING. Societatea oferă exclusiv clienților ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București (ING Bank Romania) servicii de intermediere a produselor de asigurare de viață și generale. Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/8283/2006, C.U.I. 18692940, autorizată să funcționeze de C.S.A . în baza deciziei nr. 114.374/18.08.2006, înmatriculată în Registrul Brokerilor cu nr. RBK-359/18.08.2006

Produsele/serviciile noastre

Contact

Termeni și condiții

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. (“Broker”), cu sediul social în București, str. Av. Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul „Amsterdam Broker”, cod poștal 012095, Sector 1, România, cod unic de înregistrare 18692940, înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. J40/8283/2006, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara) prin Decizia nr. 114.374/18.08.2006, înscrisă în Registrul de Brokeri cu nr. RBK-359/21.08.2006, cont RO71INGB0001008170698910 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București, tel:  0214038301, e-mail:  broker@ing.ro .

Prin domeniul Home Bank (www.homebank.ro), Amsterdam Broker de Asigurare prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în încheierea în numele asiguraților a contractelor de asigurare oferite de societățile de asigurare partenere ale Brokerului.

Definiții

Domeniu - secțiunea din modulul Home Bank, dezvoltată de ING Bank și pusă la dispoziție Brokerului astfel încât să își poată folosi aplicația proprie pentru conectarea cu aplicațiile de subscriere a polițelor de asigurare oferite de către Asiguratori, în vederea intermedierii de asigurări, beneficiind de serviciile de plata oferite de ING Bank Romania pentru plata polițelor.

Asigurat - Persoana cu care societatea de asigurare încheie contractul de asigurare, care are un interes cu privire la bunul asigurat și care este obligată să plătească prima de asigurare.

Beneficiar - Titularul căreia îi este plătită despăgubirea, dacă este diferit de Asigurat, pe baza manifestării de voință a acestuia din urma.

Consumatorul - persoană fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani, ce deține cel puțin un cont curent deschis la ING Bank Romania, care are acces securizat în platforma de internet banking - Home Bank. Accesul în platforma de internet banking se realizează cu user și digipass/parolă.

Risc asigurat - Eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale cărui urmări/consecințe se încheie asigurarea cu condiția menționării explicite a acesteia în poliță.

Contractul de asigurare - Este documentul prin care se stabilesc condițiile specifice (limita răspunderii, perioada de asigurare, prima de asigurare) în care se încheie asigurarea pentru un risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de poliță, condițiile de asigurare precum și alte anexe sau suplimente care sunt convenite între asigurat și asigurator.

Prima de asigurare - Este suma care trebuie plătită de către asigurat în schimbul preluării de către asigurator a riscurilor asigurate. Prima de asigurare poate fi unică: asiguratul plătește anticipat o singura suma pentru întreaga perioada de asigurare sau fracționară: asiguratul plătește o suma fixa la interval de 1, 3, 6 sau 12 luni.

Despăgubire (indemnizația de asigurare) - Suma pe care Societatea de asigurări o achită Asiguratului/ Beneficiarului la apariția riscului asigurat.

Direct debit - serviciul bancar oferit gratuit de bancă prin care aceasta efectuează plăți în numele consumatorului, în limita disponibilului din cont și a limitei stabilite de acesta. În urma încheierii unui contract de debitare directă.

Drepturile și obligațiile Amsterdam Broker de Asigurare

Potrivit legislației în vigoare, Amsterdam Broker de Asigurare are obligația să aducă la cunoștință Consumatorului, în scris sau pe un alt suport durabil, în limba română sau într-o altă limbă asupra căreia părțile cad de acord, următoarele informații:

 1. în baza împuternicirii primite din partea Asiguratorului, Amsterdam Broker de Asigurare are dreptul să colecteze primele de asigurare, în moneda prevăzută în contractul de asigurare cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să emită documentele de asigurare în numele Asiguratorului;
 2. informațiile despre contractul de asigurare propus Consumatorului sunt furnizate în baza studiului condițiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piață, care determină o recomandare fundamentată și profesională, în concordanță cu cerințele formulate de acesta;
 3. procedurile de soluționare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre acesta și Consumatori pot fi regăsite la Secțiunea Reclamații;
 4. informații despre Asigurător (denumire, număr de ordine în Registrul asigurătorilor, adresa, etc);
 5. informații despre contractul de asigurare (definirea evenimentului asigurat, indemnizației de asigurare, excluderi din asigurare, momentul începerii și încetării asigurării, modalitatea de plată a primelor și a indemnizației, existența Fondului de garantare, etc) – în funcție de tipul asigurării, pot exista și informații specifice care trebuie furnizate suplimentar;
 6. să informeze Consumatorul asupra dreptului acestuia de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.

Drepturile și obligațiile consumatorului

Pentru a apela la serviciile de intermediere în asigurări în vederea achiziționării produsului de asigurare, Consumatorul are obligația de a acorda Amsterdam Broker de Asigurare un mandat prin care îl împuternicește în negocierea și încheierea contractului de asigurare și acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractului de asigurare.

Consumatorul are dreptul de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.

In ceea ce privește drepturile și obligațiile Consumatorului referitoare la contractul de asigurare, acestea se regăsesc în Termenii si Condițiile de asigurare, ce constituie parte integrată a contractului de asigurare. Termenii și Condițiile de asigurare sunt disponibile la secțiunea dedicată fiecărui produs de asigurare intermediat de Amsterdam Broker de Asigurare prin platforma Home Bank, fiind vizibile doar Consumatorilor logați.

Modalitatea de plata a polițelor de asigurare

Plata primelor de asigurare se realizează prin:

Serviciul de debitare directa (Direct Debit) al ING Bank Romania

Prin acest serviciu gratuit, ING Bank Romania efectuează plați în numele Consumatorului, la instrucțiunea Asigurătorului, în limita disponibilului din cont și a limitei stabilite pentru primele de asigurare scadente.

Plata automată – instructată de către Asigurator, lunar, din contul în LEI indicat de client.

Informații privind încheierea contractelor de asigurare

Activități legate de încheierea contractului

Contractul de asigurare este încheiat in baza:

Consumatorul, prin acceptarea acestor Termeni și condiții, împuternicește Amsterdam Broker să îl reprezinte în relația cu companiile de asigurare, respectiv să solicite oferte de asigurare și să solicite emiterea polițelor de asigurare.

In cazul anumitor categorii de asigurări intermediate de Broker, în vederea obținerii ofertei de asigurare, Consumatorul completează informațiile solicitate de aplicație. În baza informațiilor oferite de Consumator sistemul efectuează calculul primelor de asigurare/afișează primele aferente pachetelor de asigurare, de la companiile de asigurări cu care Amsterdam Broker are încheiat contracte de mandat.

Dacă Consumatorul este de acord cu valoarea primei calculata/afișată de sistem și cu condițiile de asigurare, acesta alege varianta de plata a primei, și completează, după caz, restul de informații necesare emiterii poliței.

Anularea și denunțarea unilaterală a contractului de asigurare

În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea Consumatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.

Consumatorul are dreptul de a denunța contractul de asigurare în cazul contractelor de asigurare pentru călătorie în străinătate/contractelor de asigurare de locuință facultativă printr-o notificare adresată Asigurătorului cu un termen de preaviz de 20 de zile înainte ca rezilierea să își producă efectele. În acest caz, Asigurătorul va restitui partea de prima corespunzătoare perioadei din an care a rămas neacoperita (pro rata).

În ceea ce privește rezilierea pachetului de asigurare de viață, aceasta se poate face de către Consumator prin adresarea unei solicitări către Asigurător, Rezilierea asigurării va intra în vigoare: a) cu data următoarei scadențe în situația în care asigurarea este plătită la zi; b) la ora 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare solicitării de reziliere în condițiile în care la momentul solicitării de reziliere contractul se afla în termenul de grație.

Asigurarea va fi lovită de nulitate în caz de eroare și de dol sub forma declarațiilor false, a prezentării neadevărate a faptelor sau nedeclarării de informații importante legate de riscurile asigurate și împrejurările producerii evenimentului asigurat de către Consumator.

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de asigurare încheiat de distanță, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al domeniului Amsterdam Broker de Asigurare este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest domeniu este deținut și întreținut de către Amsterdam Broker de Asigurare, în lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest domeniu aparțin Amsterdam Broker de Asigurare.

Amsterdam Broker de Asigurare își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui domeniu nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe domeniu de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe domeniu de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Amsterdam Broker de Asigurare.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe domeniu nu transferă către persoana în cauza licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe domeniu. Orice date transmise către acest domeniu devin proprietatea Amsterdam Broker de Asigurare, pot fi utilizate de către Amsterdam Broker de Asigurare în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către Amsterdam Broker de Asigurare la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

Răspundere

În nicio împrejurare, Amsterdam Broker de Asigurare nu răspunde pentru nicio pagubă (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui domeniu și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest domeniu să fie exactă și corectă, nici Amsterdam Broker de Asigurare nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest domeniu. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest domeniu.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Amsterdam Broker de Asigurare nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Garanție

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest domeniu. Amsterdam Broker de Asigurare nu accepta responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest domeniu nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

Amsterdam Broker de Asigurare și angajații săi nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui domeniu și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest domeniu.

Politica și frecvența de actualizare a datelor publicate prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare

Termenii și condițiile de utilizare a acestui domeniu pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă.

Folosirea de către Consumator a paginii de internet după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu luarea la cunoștință de către Consumator și înțelegerea acestora, precum și exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificări.

In cazul discrepanțelor dintre Termenii și condițiile de utilizare ai acestui domeniu și condițiile generale de asigurare, prioritate au condițiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor legale incidente încheierii și executării contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Condiția utilizării serviciilor oferite prin folosirea domeniului este acceptarea prevederilor din Termeni si condiții.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Brokerul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu „Declarația Amsterdam Broker de Asigurare SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal” a cărei versiune actualizată este disponibilă permanent online ( https://www.ing.ro >> Protecția datelor personale ( footer website ) >>  Amsterdam Broker ) sau în orice ING Office.

Reclamații și petiții

Prin petent se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană prejudiciată sau reprezentanţi* ai acestora, aşa cum sunt definite de legislația în vigoare. 

*) Pentru comunicarea de informații, reprezentanții legali cât și mandatații desemnați ai petenților trebuie să prezinte copia CI și actul de reprezentare acordat (în original, în forma certificat ori în formă legalizată sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul).

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poșta electronică, prin intermediul căreia un petent sau după caz, reprezentanții legali sau mandatații acestora, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea Amsterdam Broker de Asigurare.

  I. Primirea petițiilor la Amsterdam Broker de Asigurare 

Petițiile pot fi formulate doar în scris ( suport durabil - scrisoare sau suport electronic - email). 

Reclamațiile efectuate telefonic, la linia pusă la dispoziție de Amsterdam Broker de Asigurare, la numărul 021.403.83.01, nu vor fi considerate petiții conform mențiunilor din Procedura Brokerului ce poate fi consultată online ( https://www.ing.ro >> Reclamații și petiții ( footer website ) >>  Amsterdam Broker ) și nu vor fi înscrise în Registrul Unic al Petițiilor, conform prevederilor Normelor ASF nr.18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitate a asigurătorilor și brokerilor de asigurare.

Amsterdam Broker de Asigurare va primi petițiile ce i se adresează prin canalele enumerate mai jos, fară a se limita în mod exclusiv la acestea:

A. Registratura de la sediul brokerului, situată la adresa:  București, Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul „Amsterdam Broker”, cod poștal 012095, Sector 1, România – prin depunerea fizică a petiției sau transmiterea acesteia prin poștă ori servicii de curierat de către client, reprezentați legali sau mandatați ai acestuia ori de către autoritățile ce au recepționat petiția;

B. La sediile ING Bank, ca puncte de lucru ale asistenților în brokeraj – prin depunerea fizică a petiției la registratura de la respectivul sediu sau prin transmiterea electronică a petiției pe adresa de e-mail de contact a sediului ori cea a asistentului în brokeraj;

C. Către adresa de e-mail: broker@ing.ro;           

D. Prin portalul online al Autorității de Supraveghere Financiară sau alte portale ale autorităților ce au competență în recepționarea petițiilor (ANPC / OPC / CSALB);

E. Alte adrese generice de contact: chatul din pagina facebook a ING Bank (INGWebCafe)  sau alte adrese de e-mail utilizate de ING Bank în comunicarea cu clienții săi;

  II. Soluționarea Petițiilor la Amsterdam Broker de Asigurare

În vederea soluționării fiecărei petiții, se vor analiza următoarele aspecte:

 1. documentele implicate aflate în dosarul petiției și veridicitatea acestora, precum și elementele pe care se bazează petiția;
 2. sesizările anterioare ale petentului având același obiect sau cu obiect similar;
 3. sesizările anterioare adresate de alte persoane în situația în care există elemente similare între acestea și petiția analizată;
 4. decizia/ punctul de vedere al ASF cu privire la modulul de soluționare al petiției, dacă este cazul;

orice altă informație considerată pertinentă și utilă pentru soluționarea petiției;

  III. Termenele de răspuns

În cazul petițiilor transmise direct la Amsterdam Broker de Asigurare, termenul maxim de răspuns este de 30 de zile calendaristice. În cazul petițiilor formulate la Autorități (ASF/ANCP/OPC/CSALB) și transmise brokerului fie fizic la registratura de la sediul social al brokerului (ce au fost transmise către departamentele de Investigații pentru înregistrare și soluționare), fie prin intermediul portalului online sub forma unei sarcini în cadrul aplicației, răspunsul va fi furnizat sub forma unei Note de fundamentare. Nota de fundamentare semnată de către reprezentații legali ai Amsterdam Broker de Asigurare va fi trimisă în termen de maximum 10 zile calendaristice în cazul petițiilor transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cazuri excepționale Amsterdam Broker de Asigurare poate solicita către ASF prelungirea acestui termen cu cel mult încă 5 zile calendaristice.

Răspunsul la petiție trebuie trimis petentului sau către autorități în termenele precizate mai sus indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În cazul în care nu sunteți pe deplin mulțumit(ă) de răspunsul nostru, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere Financiară, utilizând datele de contact de mai jos ori apela la modalitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN).

Detalii cu privire la condițiile de accesare a acestei proceduri, se regăsesc pe site-ul ASF ( https://asfromania.ro/files/regl-integrate/Regulam_4_2016_ANEXE.pdf ).

În cazul în care doriți înaintarea unei petiții către ASF, vă rugam să accesați pagina ASF dedicata:  http://asfromania.ro/consumatori/petitii .

Adresa: Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, București 050092
Telverde (call center): 0800.825.627
Fax: 021.659.60.51/ 021.659.64.36
E-mail: office@asfromania.ro