Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
“DESCOPERA ING BAZAR”


Perioada campaniei: 18 februarie 2019 – 31 decembrie 2019

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:


SECTIUNEA 1 – ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar” (denumita „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul social in mun. Bucuresti, Bd Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/1999, identificator unic la nivel european (EUID) – ROONRC.J40/16100/1994, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R. Centrala, reprezentata de Michal Szczurek, in calitate de Director General si Matei Maria Cristina, in calitate de Director General Adjunct (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”/ „ING”).

1.2. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate in cuprinsul sau si confirma mandatul acordat Organizatorului potrivit art. 3.6 lit. b. pct. 2.

1.3. Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).

SECTIUNEA 2- DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania Promotionala este organizata in perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.

2.2. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Conditii de participare

3.1.1. La aceasta Campanie Promoţionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”:

3.1.2. In situatia in care Participantul renunta la produsele/serviciile achizitionate aferente Ofertelor rezervate (de ex., anuleaza comanda efectuata online, refuza primirea produselor/prestarea serviciilor achizitionate online, returneaza produsele achizitionate), se considera ca nu este indeplinita conditia mentionata la alin.

3.1.1 lit. e de mai sus, in sensul ca produsele si/sau serviciile aferente Ofertelor rezervate nu sunt considerate achizitionate de Participant. Daca renuntarea are loc mai inainte de acordarea premiului, Organizatorul are dreptul sa nu acorde premiul. Daca renuntarea are loc dupa acordarea premiului, se vor aplica prevederile art. 3.6 lit. b mai jos mentionate.

3.1.3. Ofertele din ING Bazar pot fi generale si personalizate. Ofertele generale sunt transmise tuturor utilizatorilor serviciului ING Bazar, fara nicio excepție, iar cele personalizate sunt afisate doar acelor utilizatori carora Ofertele li se potrivesc si care este probabil sa le foloseasca, potrivit celor detaliate mai jos, in cuprinsul Secțiunii 7 – „Prelucrarea datelor personale”.

3.1.4. Ofertele din ING Bazar pot fi puse la dispozitia Participantilor dupa cum urmeaza:3.2. Inscriere si premii

3.2.1. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 3.1.1 de mai sus, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat, conform celor mentionate in Ofertele rezervate si achizitionate.

3.2.2. Valoarea fiecarui premiu va fi indicata in ING Bazar fie in suma fixa, fie ca procent din valoarea cumparaturilor. Valoarea maxima a fiecarui premiu care poate fi acordat este de 600 lei. 

3.2.3. Premiile vor fi acordate sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.

3.3. Acordare premii

3.3.1. Premiile vor fi acordate de Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiilor de plata, in contul de puncte bonus al Participantului din Home Bank (denumit in cele ce urmeaza „Portofelul Electronic”). 

3.3.2. Punctele bonus se vor cumula si vor fi evidentiate in  Portofelul Electronic al Participantului din Home Bank.

3.3.3. Fiecare Participant are posibilitatea sa consulte direct in Home Bank, in Portofelul Electronic, soldul punctelor bonus acumulate.

3.3.4. In situatia Ofertelor din ING Bazar care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat, potrivit celor mentionate la art. 3.1.4. lit. b) de mai sus, acordarea premiilor aferente acestora este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii (suplimentare celor mentionate la art. 3.1.1 de mai sus):

IMPORTANT: Dezactivarea sau refuzul de a permite utilizarea modulelor cookie, respectiv a identificatorilor on-line mentionati la art. 3.3.4. lit. b) de mai sus, la nivelul browser-ului instalat pe dispozitivul utilizat de Participant pentru accesarea ING Bazar (ex: PC, laptop, tableta, telefon mobil, etc), va determina imposibilitatea tehnica a ING de acordare a premiilor aferente acelor Oferte care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat, potrivit celor mentionate la art. 3.1.4. lit. b) de mai sus.

3.4. Puncte bonus

3.4.1. In vederea convertirii punctelor bonus in bani, Participantul trebuie sa intreprinda urmatoarele demersuri: sa acceseze  Portofelul Electronic din Home Bank; sa aleaga functia “Foloseste Punctele” si sa indice un cont curent in lei al sau deschis la Organizator ce urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea in bani a premiilor acordate in conditiile mentionate la art. 3.3. de mai sus.

3.4.2. Organizatorul va credita contul curent in lei indicat de Participant cu suma aferenta punctelor bonus convertite, la data primirii solicitarii Participantului. 

3.4.3. Punctele bonus acumulate nu mai pot fi convertite in bani in cazul inchiderii serviciului Home’Bank.

3.5. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.

3.6. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte al caror scop este acela de a incasa premiul acordat de Organizator, fara insa a indeplini integral conditiile mentionate in prezentul Regulament, se va proceda dupa cum urmeaza: 

 SECTIUNEA 4 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

4.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu acordat impozitul final datorat pentru veniturile din premii obtinute de fiecare Participant castigator, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor castigatori.

4.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii castigatori declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 5 - LITIGII

5.1. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice divergenta decurgand din sau in legatura cu prezenta Campanie Promotionala. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

SECTIUNEA 6 – MODIFICAREA SI SUSPENDAREA /INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial oricand pe parcursul derularii Campaniei Promotionale, urmand ca modificarile sa fie anuntate Participantilor in ING Bazar.

6.2. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, in cazul deciziei in acest sens a Organizatorului, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta Participantii prin intermediul ING Bazar, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

SECTIUNEA 7 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:

7.1.1 In scopul punerii la dispoziție a Ofertelor prin intermediul serviciului ING Bazar, ING prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor ING (denumiți in cele ce urmeaza „Persoane vizate”), acționand in calitate de operator cu privire la acestea. Astfel, ING prelucreaza datele cu caracter personal potrivit celor detaliate in Condițiile Generale de Afaceri pentru Persoane Fizice (disponibile la adresa: https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/documente-contractuale), respectiv in sectiunea Protectia datelor personale de pe site-ul ING (disponibila la adresa: https://ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale #pf), pentru:

7.1.2 In cazurile in care Participantul inregistreaza frecvent retururi pe parcursul unei perioade scurte de timp, in scopul de a beneficia de returul intregului pret al produsului comandat, inclusiv echivalentul reducerii,  ING are dreptul de a restricționa accesul la Ofertele din ING Bazar Participantului care manifesta un asemenea comportament fraudulos. 

7.1.3 In situatia Ofertelor din ING Bazar care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat, potrivit celor mentionate la art. 3.1.4. lit. b) de mai sus, activitatile de prelucrare ce au ca scop asigurarea functionalitatii mecanismului de acordare a premiilor aferente acestor Oferte sunt desfasurate impreuna cu platforma respectiva, in calitate de operatori asociati.

7.2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate si modalitatea de prelucrare
a acestora in contextul ING Bazar:

7.2.1 In scopul punerii la dispoziție a serviciului ING Bazar, ING prelucreaza mai multe categorii de date cu caracter personal: (i) date generale: adresa - orasul, data nastere, date de familie (inclusiv numarul de copii si date nasterii acestora, daca este cazul), numar client (identificatorul unic generat la nivelul ING), stare civila; (ii) date demografice, cum ar fi: sexul, varsta, locația; (iii) date tranzacționale, cum ar fi: sumele cheltuite din conturile bancare pe care le dețineți la ING, data/ora platii, istoricul tranzacțional, Comercianții beneficiari ai platilor; (iv) date cu privire la cardurile de fidelitate; (v) date cu privire la Ofertele rezervate, inclusiv retururi procesate; (vi) date derivate din utilizari precedente ale serviciului ING Bazar, cum ar fi numarul si tipul Ofertelor rezervate si utilizate, numarul retururilor efectuate; (vii) date cu privire la cardul ING pe care il dețineți: numar de card, plațile efectuate cu card-ul ING pentru a identifica plațile efectuate in baza Ofertelor rezervate si a va returna banii in Portofelul Electronic; (viii) datele colectate prin intermediul modulelor cookie, respectiv al identificatorilor on-line care sunt necesari pentru a asigura functionalitatea mecanismului de acordare a premiilor aferente acelor Oferte din ING Bazar care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat.

7.2.2 Datele cu caracter personal menționate mai sus au fost furnizate ING de catre Persoanele vizate sau rezulta din utilizarea serviciului ING Bazar si a cardului bancar, inclusiv date furnizate de catre Comercianții care activeaza in ING Bazar.

7.2.3 In vederea realizarii scopurilor menţionate la art. 7.1.1, ING poate dezvalui o parte din datele cu caracter personal menționate mai sus catre Comercianții care activeaza in ING Bazar (de ex. date privind tranzacțiile asociate Ofertelor utilizate), respectiv catre platfomele de tip marketing afiliat prin intermediul carora sunt furnizate Ofertele utilizate – daca e cazul.

7.2.4 De asemenea, in acest context, este posibil ca ING sa transfere unele dintre categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau a statelor din cadrul UE/EEA, catre statele in care isi au sediul Comercianții care activeaza in ING Bazar  (in masura in care este necesar si in temeiul derogarilor specifice in materie, avand in vedere ca transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract intre Participant si ING) sau catre alte state (in baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informații detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locațiile ING.

7.2.5 In vederea realizarii scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre ING pe tot parcursul furnizarii serviciului ING Bazar si dupa finalizarea acestuia, in vederea conformarii cu obligațiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv cu dispozițiile in materia arhivarii.

7.2.6 Cookie-urile utilizate in contextul acelor Oferte din ING Bazar care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat vor fi stocate in dispozitivul utilizat de Participant pentru accesarea ING Bazar (ex: PC, laptop, tableta, telefon mobil, etc) pentru o durata de 14-90 zile.

7.3 Personalizarea Ofertelor prin realizarea de profiluri

7.3.1 Pe baza datelor cu caracter personal menționate anterior, cum ar fi varsta, sexul, adresa - orasul, istoricul tranzacțional si utilizari precedente ale serviciului ING Bazar, ING evalueaza aspecte personale, pentru a deduce profilul Persoanelor vizate si pentru a le pune la dispoziție, intr-un termen scurt, Oferte personalizate, adaptate intereselor si preferintelor acestora. Atasarea Ofertelor personalizate in ING Bazar pe baza profilului pe care ING l-a creat, presupune utilizarea probabilitaților pentru a determina care sunt acele Oferte probabil a fi potrivite profilului Persoanelor vizate.

7.3.2 Tehnicile informatice si algoritmii folosiți in procesul decizional descris mai sus, care permit identificarea intereselor si a preferințelor Persoanelor vizate, implica prezența unui factor uman, nu pot produce efecte juridice asupra Persoanei vizate sau nu o pot afecta similar intr-o masura semnificativa. In mod exceptional, astfel de tehnici pot afecta Persoanele vizate in mod semnificativ. Astfel, fiecare personalizare a Ofertei in legatura cu o Persoana vizata atrage afisarea Ofertei potrivite profilului acesteia, fara a permite un acces deplin la integralitatea Ofertelor sau Comercianților care activeaza in ING Bazar.

7.4 Temeiul legal pe care se bazeaza prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul ING Bazar

7.4.1 Personalizarea Ofertelor, prezentarea Ofertelor personalizate si generale si alte prelucrari de date specifice serviciului ING Bazar se bazeaza pe executarea contractului incheiat cu Persoana vizata. Astfel, ING Bazar este un serviciu oferit tuturor clienților care dețin un card ING si care rezerva/activeaza una sau mai multe din ofertele/reducerile in contextul utilizarii serviciului ING Bazar.

7.4.2 Totodata, in vederea furnizarii serviciului ING Bazar, ING se intemeiaza si pe interesul sau legitim care consta in: asigurarea funcționarii spațiului on-line ING Bazar; asigurarea functionalitatii mecanismului de acordare a premiilor aferente acelor Oferte din ING Bazar care sunt furnizate prin intermediul unor platforme de tip marketing afiliat; prevenirea utilizarii frauduloase a Ofertelor din ING Bazar; dezvoltarea si imbunatațirea serviciului ING Bazar.

7.5 Drepturile persoanelor vizate

7.5.1 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:  dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul de opozitie; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, Persoana vizata beneficiaza si de drepturi suplimentare aferente proceselor decizionale individuale automatizate utilizate in contextul ING Bazar – in cazul in care ING ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, Persoana vizata poate (i) cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (iii) contesta decizia automata.

7.5.2 Persoana vizata poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

7.5.3 In plus, la nivelul ING s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarele date de contact: Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

7.5.4 Informații actualizate permanent cu privire la activitațile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate de catre ING sunt disponibile permanent pe www.ing.ro sau in orice locație a ING sau prin anunțarea modificarilor in ING Bazar, potrivit art 6.1, daca este cazul.

7.5.5 Informații actualizate permanent cu privire la activitațile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate de catre platforma de marketing afiliat www.2performant.com (2Performant Network SA) sunt disponibile la adresa: https://ro.2performant.com/confidentialitate/.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Michal Szczurek    Matei Maria Cristina
Director General   Director General Adjunct

 

 

 


Act aditional din data de 16.12.2019

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar”

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la prelungirea valabilitatii Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, dupa cum urmeaza:

Articol unic. Campania Promotionala „Descopera ING Bazar” este organizata si se va desfasura, cu respectarea exclusiva a Regulamentului Oficial, pana in data de 31 martie 2020 (inclusiv).

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, cu toate completarile si modificarile ulterioare, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti
Mihaela Bitu
Director General
Matei Maria Cristina
Director General Adjunct

Act aditional din data de 31.01.2019

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar”

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la prelungirea valabilitatii Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, dupa cum urmeaza:

Articol unic. Campania Promotionala „Descopera ING Bazar” este organizata si se va desfasura, cu respectarea exclusiva a Regulamentului Oficial, pana in data de 17 februarie 2019 (inclusiv).

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, cu toate completarile si modificarile ulterioare, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti
Michal Szczurek 
Director General
Matei Maria Cristina
Director General Adjunct

Act aditional din data de 30.12.2018

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar”

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la prelungirea valabilitatii Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, dupa cum urmeaza:

Articol unic. Campania Promotionala „Descopera ING Bazar” este organizata si se va desfasura, cu respectarea exclusiva a Regulamentului Oficial, pana in data de 31 ianuarie 2019 (inclusiv).

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, cu toate completarile si modificarile ulterioare, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Descopera ING Bazar”


Perioada campaniei: 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul social in mun. Bucuresti, Bd Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/1999, identificator unic la nivel european (EUID) – ROONRC.J40/16100/1994, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R. Centrala, reprezentata de Michal Szczurek, in calitate de Director General si Matei Maria Cristina, in calitate de Director General Adjunct (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”/ „ING”).
1.2. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate in cuprinsul sau si confirma mandatul acordat Organizatorului potrivit art. 3.6 lit. b. pct. 2.
1.3. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).

SECTIUNEA 2- DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania Promotionala este organizata in perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.
2.2. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Conditii de participare

3.1.1. La aceasta Campanie Promoţionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”:

3.1.2. In situatia in care Participantul renunta la produsele/serviciile achizitionate aferente Ofertelor rezervate (de ex. anuleaza comanda efectuata online, refuza primirea produselor/prestarea serviciilor achitionate online, returneaza produsele achizitionate), se considera ca nu este indeplinita conditia mentionata la alin. 3.1.1 lit. e de mai sus, in sensul ca produsele si/sau serviciile aferente Ofertelor rezervate nu sunt considerate achizitionate de Participant. Daca renuntarea are loc mai inainte de acordarea premiului, Organizatorul are dreptul sa nu acorde premiul. Daca renuntarea are loc dupa acordarea premiului, se vor aplica prevederile art. 3.6 lit. b mai jos mentionate.
3.1.3. Ofertele din ING Bazar pot fi generale si personalizate. Ofertele generale sunt transmise tuturor utilizatorilor serviciului ING Bazar, fara nicio excepție, insa cele personalizate sunt afisate doar acelor utilizatori carora Ofertele li se potrivesc si care este probabil sa le foloseasca, potrivit celor detaliate mai jos, in cuprinsul Secțiunii 7 – „Prelucrarea datelor personale”.

3.2. Inscriere si premii
3.2.1. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 3.1.1 de mai sus, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat, conform celor mentionate in Ofertele rezervate si achizitionate.
3.2.2. Valoarea fiecarui premiu va fi indicata in ING Bazar fie in suma fixa, fie ca procent din valoarea cumparaturilor. Valoarea maxima a fiecarui premiu care poate fi acordat este de 600 lei. 
3.2.3. Premiile vor fi acordate sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.

3.3. Acordare premii

3.3.1. Premiile vor fi acordate de Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiilor de plata, in contul de puncte bonus al Participantului din Home Bank. 
3.3.2. Punctele bonus se vor cumula si vor fi evidentiate in contul de puncte bonus al Participantului din Home Bank.
3.3.3. Fiecare Participant are posibilitatea sa consulte direct in Home bank, in portofelul electronic soldul punctelor bonus acumulate.

3.4. Puncte bonus

3.4.1. In vederea convertirii punctelor bonus in bani, Participantul trebuie sa intreprinda urmatoarele demersuri: sa acceseze  portofelul electronic din Home Bank; sa aleaga functia “Foloseste Punctele” si sa indice un cont curent in lei al sau deschis la Organizator ce urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea in bani a premiilor incasate.
3.4.2. Organizatorul va credita contul curent in lei indicat de Participant cu suma aferenta punctelor bonus convertite, la data primirii solicitarii Participantului. 
3.4.3. Punctele bonus acumulate nu mai pot fi convertite in bani in cazul inchiderii serviciului Home’Bank.
3.5. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
3.6. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte al caror scop este acela de a incasa premiul acordat de Organizator, fara insa a indeplini integral conditiile mentionate in prezentul Regulament, se va proceda dupa cum urmeaza: 
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa nu mai acorde premiul; 
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, pot exista doua situatii:

SECTIUNEA 4 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
4.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu acordat impozitul final datorat pentru veniturile din premii obtinute de fiecare castigator, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
4.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 5 - LITIGII
5.1. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice divergenta decurgand din sau in legatura cu prezenta Campanie Promotionala. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

SECTIUNEA 6 – MODIFICAREA SI SUSPENDAREA /INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial oricand pe parcursul derularii Campaniei Promotionale, urmand ca modificarile sa fie anuntate Participantilor in ING Bazar.
6.2. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, in cazul deciziei in acest sens a Organizatorului, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta Participantii prin intermediul ING Bazar, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

SECTIUNEA 7 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1.
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:
7.1.1 In scopul punerii la dispoziție a Ofertelor prin intermediul serviciului ING Bazar, ING prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor ING (denumiți in cele ce urmeaza „Persoane vizate”), acționand in calitate de operator cu privire la acestea. Astfel, ING prelucreaza datele cu caracter personal potrivit celor detaliate in Condițiile Generale de Afaceri pentru Persoane Fizice (disponibile la adresa: https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/documente-contractuale), respectiv in sectiunea Protectia datelor personale de pe site-ul ING (disponibila la adresa: https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale#pf) , pentru:

7.1.2 In cazurile in care Participantul inregistreaza frecvent retururi pe parcursul unei perioade scurte de timp, in scopul de a beneficia de returul intregului pret al produsului comandat, inclusiv echivalentul reducerii,  ING are dreptul de a restricționa accesul la Ofertele din ING Bazar Participantului care manifesta un asemenea comportament fraudulos. 

7.2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate si modalitatea de prelucrare a acestora in contextul ING Bazar:
7.2.1 In scopul punerii la dispoziție a serviciului ING Bazar, ING prelucreaza mai multe categorii de date cu caracter personal: (i) date generale: adresa - orasul, data nastere, date de familie (inclusiv numarul de copii si date nasterii acestora, daca este cazul), numar client (identificatorul unic generat la nivelul ING), stare civila; (ii) date demografice, cum ar fi: sexul, varsta, locația; (iii) date tranzacționale, cum ar fi: sumele cheltuite din conturile bancare pe care le dețineți la ING, data/ora platii, istoricul tranzacțional, Comercianții beneficiari ai platilor; (iv) date cu privire la cardurile de fidelitate; (v) date cu privire la Ofertele rezervate, inclusiv retururi procesate; (vi) date derivate din utilizari precedente ale serviciului ING Bazar, cum ar fi numarul si tipul Ofertelor rezervate si utilizate, numarul retururilor efectuate; (vii) date cu privire la cardul ING pe care il dețineți: numar de card, plațile efectuate cu card-ul ING pentru a identifica plațile efectuate in baza Ofertelor rezervate si a va returna banii in Portofelul Electronic.
7.2.2 Datele cu caracter personal menționate mai sus au fost furnizate ING de catre Persoanele vizate sau rezulta din utilizarea serviciului ING Bazar si a cardului bancar, inclusiv date furnizate de catre Comercianții care activeaza in ING Bazar.
7.2.3 In vederea realizarii scopurilor menţionate la art. 7.1.1, ING poate dezvalui o parte din datele cu caracter personal menționate mai sus catre Comercianții care activeaza in ING Bazar (de ex. date privind tranzacțiile asociate Ofertelor utilizate).
7.2.4 De asemenea, in acest context, este posibil ca ING sa transfere unele dintre categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau a statelor din cadrul UE/EEA, catre statele in care isi au sediul Comercianții care activeaza in ING Bazar  (in masura in care este necesar si in temeiul derogarilor specifice in materie, avand in vedere ca transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract intre Participant si ING) sau catre alte state (in baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informații detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locațiile ING.
7.2.5 In vederea realizarii scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre ING pe tot parcursul furnizarii serviciului ING Bazar si dupa finalizarea acestuia, in vederea conformarii cu obligațiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv cu dispozițiile in materia arhivarii.

7.3 Personalizarea Ofertelor prin realizarea de profiluri
7.3.1 Pe baza datelor cu caracter personal menționate anterior, cum ar fi varsta, sexul, adresa - orasul, istoricul tranzacțional si utilizari precedente ale serviciului ING Bazar, ING evalueaza aspecte personale, pentru a deduce profilul Persoanelor vizate si pentru a le pune la dispoziție, intr-un termen scurt, Oferte personalizate, adaptate intereselor si preferintelor acestora. Atasarea Ofertelor personalizate in ING Bazar pe baza profilului pe care ING l-a creat, presupune utilizarea probabilitaților pentru a determina care sunt acele Oferte probabil a fi potrivite profilului Persoanelor vizate.
7.3.2 Tehnicile informatice si algoritmii folosiți in procesul decizional descris mai sus, care permit identificarea intereselor si a preferințelor Persoanelor vizate, implica prezența unui factor uman, nu pot produce efecte juridice asupra Persoanei vizate sau nu o pot afecta similar intr-o masura semnificativa. In mod exceptional, astfel de tehnici pot afecta Persoanele vizate in mod semnificativ. Astfel, fiecare personalizare a Ofertei in legatura cu o Persoana vizata atrage afisarea Ofertei potrivite profilului acesteia, fara a permite un acces deplin la integralitatea Ofertelor sau Comercianților care activeaza in ING Bazar.

7.4 Temeiul legal pe care se bazeaza prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul ING Bazar

7.4.1 Personalizarea Ofertelor, prezentarea Ofertelor personalizate si generale si alte prelucrari de date specifice serviciului ING Bazar se bazeaza pe executarea contractului incheiat cu Persoana vizata. Astfel, ING Bazar este un serviciu oferit tuturor clienților care dețin un card ING si care rezerva/activeaza una sau mai multe din ofertele/reducerile in contextul ING Bazar.
7.4.2 Totodata, in vederea furnizarii serviciului ING Bazar, ING se intemeiaza si pe interesul sau legitim care consta in: asigurarea funcționarii spațiului on-line ING Bazar; prevenirea utilizarii frauduloase a Ofertelor din ING Bazar; dezvoltarea si imbunatațirea serviciului.

7.5 Drepturile persoanelor vizate
7.5.1 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:  dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul de opozitie; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, Persoana vizata beneficiaza si de drepturi suplimentare aferente proceselor decizionale individuale automatizate utilizate in contextul ING Bazar – in cazul in care ING ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, Persoana vizata poate (i) cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (iii) contesta decizia automata.
7.5.2 Persoana vizata poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.
7.5.3 In plus, la nivelul ING s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarele date de contact: Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745 sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.
7.5.4 Informații actualizate permanent cu privire la activitațile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre ING sunt disponibile permanent pe www.ing.ro sau in orice locație a ING sau prin anunțarea modificarilor in ING Bazar, potrivit art 6.1, daca este cazul.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti
Michal Szczurek 
Director General
Matei Maria Cristina
Director General Adjunct


Act aditional din data de 16.12.2019

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la prelungirea valabilitatii Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, dupa cum urmeaza:
Articol unic. Campania Promotionala „Descopera ING Bazar” este organizata si se va desfasura, cu respectarea exclusiva a Regulamentului Oficial, pana in data de 30 iunie 2020 (inclusiv).
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, cu toate completarile si modificarile ulterioare, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Mihaela Bitu Matei Maria Cristina
Director General Director General Adjunct

Consimtamant de utilizare cookies

Colectam anumite date in timp ce utilizezi website-ul ING, pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare.

De asemenea, avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pe ING.ro pentru a:

  • studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati
  • stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine
  • adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web

Selecteaza Sunt de acord daca este in regula sa folosim aceste cookies.

Selecteaza Setari cookies daca preferi sa alegi tipurile de module cookie pe care le folosim.

Iti poti modifica preferintele în orice moment. Trebuie doar sa faci clic pe link-ul "Setari Cookie" din partea de jos a oricarei pagini din site.