REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Descopera ING Bazar”

Perioada campaniei: 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale “Descopera ING Bazar” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul social in mun. Bucuresti, Bd Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/1999, identificator unic la nivel european (EUID) – ROONRC.J40/16100/1994, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R. Centrala, notificata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 1568, reprezentata de Daniel Llano Manibardo, in calitate de Director General Adjunct si Matei Maria Cristina, in calitate de Director General Adjunct (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate in cuprinsul sau si confirma mandatul acordat Organizatorului potrivit art. 3.6 lit. b. pct. ii..

1.3. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).

SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania Promotionala este organizata in perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.

2.2. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1.(1) La această Campanie Promoţională poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”:

a) are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) este titularul unui cont curent in lei deschis la Organizator si a unui card (de debit sau de credit) emis de Organizator;
c) este titularul serviciului de internet banking Home’Bank achizitionat de la Organizator, pe care il acceseaza prin intermediul Aplicatiei ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc);
d) rezerva una sau mai multe din ofertele care ii sunt disponibile in ING Bazar, accesat din propriul serviciu de internet banking Home’Bank;
e) achizitioneaza, respectand conditiile ofertei (ex. tipul de card ce trebuie folosit la plata, termenul limita de achizitie, etc.), produsele si/sau serviciile aferente ofertelor rezervate, tranzactiile de plata fiind efectuate la sediul/punctele de vanzare ale comerciantului si/sau online pe pagina web a acestuia (acolo unde conditiile ofertei mentioneaza posibilitatea achizitionarii online), cu unul din cardurile preinrolate de Organizator in ING Bazar.

(2) In situatia in care Participantul renunta la produsele/serviciile achizitionate aferente ofertelor rezervate (de ex. anuleaza comanda efectuata online, refuza primirea produselor/prestarea serviciilor achitionate online, returneaza produsele achizitionate), se considera ca nu este indeplinita conditia mentionata la alin. 1 lit. e de mai sus, in sensul ca produsele si/sau serviciile aferente ofertelor rezervate nu sunt considerate achizitionate de Participant. Daca renuntarea are loc mai inainte de acordarea premiului, Organizatorul are dreptul sa nu acorde premiul. Daca renuntarea are loc dupa acordarea premiului, se vor aplica prevederile art. 3.6 lit. b mai jos mentionate.

3.2. (1). Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 3.1 de mai sus, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat, conform celor mentionate in ofertele rezervate si achizitionate.
(2). Valoarea fiecarui premiu va fi indicata in ING Bazar fie in suma fixa, fie ca procent din valoarea cumparaturilor. Valoarea maxima a fiecarui premiu care poate fi acordat este de 600 lei.
(3). Premiile vor fi acordate sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.

3.3. (1). Premiile vor fi acordate de Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiilor de plata, in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar.
(2). Punctele bonus se vor cumula si vor fi evidentiate in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar.
(3). Fiecare Participant are posibilitatea sa consulte direct in ING Bazar soldul punctelor bonus acumulate.

3.4. (1). In vederea convertirii punctelor bonus in bani, Participantul trebuie sa intreprinda urmatoarele demersuri: sa acceseze ING Bazar; sa aleaga functia “Foloseste Punctele” si sa indice un cont curent in lei al sau deschis la Organizator ce urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea in bani a premiilor incasate.
(2). Organizatorul va credita contul curent in lei indicat de Participant cu suma aferenta punctelor bonus convertite, la data primirii solicitarii Participantului.
(3). Punctele bonus acumulate nu mai pot fi convertite in bani in cazul inchiderii serviciului Home’Bank.

3.5. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.

3.6. . In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte al caror scop este acela de a incasa premiul acordat de Organizator fara insa a indeplini integral conditiile mentionate in prezentul Regulament, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa nu mai acorde premiul; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, pot exista doua situatii:

1.daca fapta este descoperita mai inainte de convertirea punctelor bonus in bani, Organizatorul are dreptul sa retraga premiul acordat;

2.daca fapta este descoperita dupa convertirea punctelor bonus in bani, Organizatorul are dreptul sa solicite returnarea premiului, iar Participantul se oblige sa restituie premiul primit. In acest sens, Participatul il imputerniceste pe Organizator sa ii debiteze oricare din conturile sale deschise la Organizator cu contravaloarea premiului ce trebuie returnata.

SECTIUNEA 4 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

4.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu acordat impozitul final datorat pentru veniturile din premii obtinute de fiecare castigator, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

4.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 5 - LITIGII

5.1. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice divergenta decurgand din sau in legatura cu prezenta Campanie Promotionala. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

SECTIUNEA 6 – MODIFICAREA SI SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial oricand pe parcursul derularii Campaniei Promotionale, urmand ca modificarile sa fie anuntate Participantilor in ING Bazar.

6.2. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, in cazul deciziei in acest sens a Organizatorului, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta Participantii prin intermediul ING Bazar, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

SECTIUNEA 7 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Organizatorul se obliga sa prelucreze datele personale ale Participantilor in scopul prevazut in prezentul Regulament, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata (denumita in continuare “Legea nr. 677/2001”) si a altor prevederi legale incidente, referitoare la protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea acestora.

7.2 Prin inscrierea si participarea la aceasta Campania Promotionala, Participantul confirma ca fost informat complet si corect in ceea ce priveste (i) prezentul Regulament, (ii) termenii si conditiile Campaniei (iii) inclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator in scopul desfasurarii prezentei Campanii astfel cum este descrisa prin prezentul Regulament.

7.3 Prin inscrierea si participarea la aceasta Campanie Promotionala, Participantul confirma este de acord ca datele lui cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator, in scopul desfasurarii prezentei Campanii astfel cum este descrisa prin prezentul si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

7.4 Participantii beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se opune prelucrării datelor personale care il privesc, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul are obligatia legala de a le pastra sau poate justifica un interes legitim superior, precum şi de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi este necesara transmiterea de catre Participant a unei cereri scrise, datata si semnata, la sediul Organizatorului din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr.48, Sector 1, 011745 sau la nr. de fax +40 21.222.14.01. Totodata, Participantul are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si justiţiei.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 


Act aditional nr. 1 din data de 13.11.2015
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa cu privire la completarea Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar” cu conditiile necesar a fi indeplinite de Participantii care rezerva in ING Bazar oferta pentru produsul de asigurare ING Travel, dupa cum urmeaza:
SECTIUNEA 2 (LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE)din Regulamentul Oficial se completeaza si va avea urmatorul continut:  
2.1 Campania Promotionala este organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 16 noiembrie 2015– 29 noiembrie 2015 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.
2.2. Prezentul Act aditional este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).
2.3. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.
SECTIUNEA 3 (DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE) din Regulamentul Oficial se completeaza si va avea urmatorul continut:  
„3.1 (1) La aceasta Campanie Promotionala pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor fi denumite individual “Participantul”:
a) are domiciliul sau resedinta in Romania; 

b) este titularul unui cont curent in lei deschis la Organizator si a unui card (de debit sau de credit) emis de Organizator; 

c) este titularul serviciului de internet banking Home’Bank achizitionat de la Organizator;
 
d) nu detine produsul ING Travel Protect;

e) rezerva oferta referitoare la prodului ING Travel Protect postata in ING Bazar;
 
f) pe perioada de desfasurare a campaniei Promotionale achizitioneaza, respectand conditiile ofertei (ex. tipul de card ce trebuie folosit la plata, termenul limita de achizitie, etc.), produsul ING Travel Protect prin intermediul Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr.47, etaj 7, Biroul Amsterdam Broker, Sector 1, inscrisa in Registrul Comertului sub nr. J40/8283/2006, CUI 18692940, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin decizia nr. 114.374 din 18.08.2006 inscrisa in Registrul de Brokeri sub nr. RBK - 359/21.08.2006;

g) plateste prima de asigurare aferenta politei de asigurare mentionata pct.3.1. lit.f) din contul sau deschis la Organizator.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. intermediaza asigurarile ING Travel Protect emise de Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Sucursala Bucuresti.

3.1.(2)Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala privind produsul de asigurare ING Protect, chiar daca indeplinesc prevederile art.3.1. (1), angajatii si colaboratorii Organizatorului, precum si copii, parinti, frati, si sotul/sotia tuturor acestor persoane.
3.2. (1). Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 3.1 de mai sus, este automat inscris in Campania Promotionala si va beneficia de o reducere de 45 de lei din prima de asigurare achitata.
(2). Premiul vor fi acordate sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.
3.3. (1). Premiul va fi acordat de Organizator pana pe data de 8 decembrie, pentru asigurarile achizitionate in noiembrie, respectiv pana pe data 8 ianuarie, pentru cele cumparate in decembrie, in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar.
(2). Punctele bonus se vor cumula si vor fi evidentiate in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar.
(3). Fiecare Participant are posibilitatea sa consulte direct in ING Bazar soldul punctelor bonus acumulate.
3.4. (1). In vederea convertirii punctelor bonus in bani, Participantul trebuie sa intreprinda urmatoarele demersuri: - sa acceseze ING Bazar; - sa aleaga functia “Foloseste Punctele”; - sa indice un cont al sau curent in lei deschis la Organizator, ce urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea in bani a premiului incasat.
(2). Organizatorul va credita contul curent in lei indicat de Participant cu suma aferenta punctelor bonus convertite, in termen de maxim 3 (trei) zile de la data solicitarii.
(3). Punctele bonus acumulate nu mai pot fi convertite in bani in cazul inchiderii serviciului Home’Bank.
3.5. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
3.6. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului/sa refuze convertirea punctelor bonus in bani.”
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar ” toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 


Act aditional nr. 2 din data de 16.11.2015
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la completarea Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, cu conditiile necesar a fi indeplinite in cazul in care rezerva in ING Bazar oferte pentru anumite produse si/sau servicii bancare apartinand Organizatorului, dupa cum urmeaza:

Sectiunea 1Durata Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator

1.1. Campania Promotionala privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 16 noiembrie 2015 - 30 noiembrie 2015, inclusiv, cu respectarea prezentului Act aditional.
1.2. Prezentul Act aditional este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Participant prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).
1.3. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Act aditional nu mai confera dreptul de a participa la aceasta Campanie.

Sectiunea 2 - Dreptul de participare. Mecanismul si premiile Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator
2.1. La Campania Promoţională privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor fi denumite individual “Participantul”:

2.2. Suplimentar conditiilor mai sus mentionate, fiecare Participant care rezerva si achizitioneaza produsul de credit ING Personal trebuie sa indeplineasca si conditiile mentionate la lit. a) de mai jos. Totodata, caracteristicile principale ale creditului ING Personal sunt mentionate la lit. b) de mai jos.

a) Solicitantul creditului:

        * ING Bank isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.      

Informatii suplimentare/personalizate pot fi obtinute in orice ING Office sau Agentie a Organizatorului.

b) Caracteristicile principale ale creditului:

Informatii suplimentare/personalizate despre creditul ING Personal pot fi obtinute in orice ING Office sau Agentie a Organizatorului.
2.3. Ca exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator, chiar daca indeplinesc prevederile art. 2.1 si, daca e cazul, art. 2.2 de mai sus, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor, inclusiv colaboratorii acestora, precum si copiii, parintii, fratii, surorile si sotul/sotia tuturor acestor persoane.
2.4. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 2.1 si, in cazul ofertei privind creditul ING Personal, art. 2.2 de mai sus, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat, conform celor mentionate in ofertele rezervate si achizitionate.
2.5. Valoarea fiecarui premiu, precum si, daca e cazul, valoarea maxima a acestuia  vor fi indicate in ING Bazar, in descrierea fiecarei oferte. Premiile vor fi acordate sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.
2.6. Premiile vor fi acordate de Organizator in termenul mentionat in descrierea fiecarei oferte, in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar. Punctele bonus pot fi convertite in bani, in termenii si conditiile mentionate in Regulamentul Campaniei Promotionale. 
2.7. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
2.8. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului/sa refuze convertirea punctelor bonus in bani.

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 Act aditional nr. 4 din data de 07.12.2015
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la completarea Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, cu conditiile necesar a fi indeplinite in cazul in care au rezervat in ING Bazar oferta pentru produsul de credit ING Personal, dupa cum urmeaza:

Sectiunea 1Durata Campaniei Promotionale privind produsul de credit ING Personal oferit de Organizator

1.1. Campania Promotionala privind produsul de credit ING Personal oferit de Organizator se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 07 decembrie 2015 - 31 decembrie 2015, inclusiv, cu respectarea prezentului Act aditional.
1.2. Prezentul Act aditional este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Participant prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).
1.3. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Act aditional nu mai confera dreptul de a participa la aceasta Campanie.

Sectiunea 2 - Dreptul de participare. Mecanismul si premiile Campaniei Promotionale privind produsul de credit ING Personal
2.1. La Campania Promoţională privind produsul de credit ING Personal oferit de Organizator pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor fi denumite individual “Participantul”:

        * ING Bank isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.      

Informatii suplimentare/personalizate pot fi obtinute in orice ING Office sau Agentie a Organizatorului.

2.2. Caracteristicile principale ale creditului ING Personal sunt urmatoarele:

Informatii suplimentare/personalizate despre creditul ING Personal pot fi obtinute in orice ING Office sau Agentie a Organizatorului.
2.3. Ca exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala privind produsul de credit ING Personal, chiar daca indeplinesc prevederile art. 2.1 de mai sus, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor, inclusiv colaboratorii acestora, precum si copiii, parintii, fratii, surorile si sotul/sotia tuturor acestor persoane.
2.4. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 2.1, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat cu 250 lei.
2.5. Fiecare premiu va fi acordat sub forma unor puncte bonus, valoarea fiecarui punct bonus fiind de 1 (unu) leu.
2.6. Premiile vor fi acordate de Organizator cel mai tarziu in data de 11.01.2016, inclusiv, in contul de puncte bonus al Participantului din ING Bazar. Punctele bonus pot fi convertite in bani, in termenii si conditiile mentionate in Regulamentul Campaniei Promotionale. 
2.7. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
2.8. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului/sa refuze convertirea punctelor bonus in bani.

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

Act aditional nr. 5 --- din data de 24.12.2015
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la modificarea prevederilor art. 1.2, 3.1 si 3.6 din Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale“ Descopera ING Bazar” (“Regulament”), dupa cum urmeaza:

Incepand cu data de 25.12.2015, art. 1.2, 3.1 si 3.6 din Regulament vor avea urmatorul continut: 
1.2. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate in cuprinsul sau si confirma mandatul acordat Organizatorului potrivit art. 3.6 lit. b. pct. ii.
3.1. (1). La această Campanie Promoţională pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor fi denumite individual “Participantul”:
a) are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) este titularul unui cont curent in lei deschis la Organizator si a unui card (de debit sau de credit) emis de Organizator;
c) este titularul serviciului de internet banking Home’Bank achizitionat de la Organizator, pe care il acceseaza prin intermediul Aplicatiei ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc);
d) rezerva oferte postate in ING Bazar;
e) achizitioneaza, respectand conditiile ofertei (ex. tipul de card ce trebuie folosit la plata, termenul limita de achizitie, etc.), produsele si/sau serviciile aferente ofertelor rezervate, tranzactiile de plata fiind efectuate la sediul/punctele de vanzare ale comerciantului si/sau online, pe pagina web a acestuia (acolo unde conditiile ofertei mentioneaza posibilitatea achizitionarii online), cu unul din cardurile preinrolate de Organizator in ING Bazar.
(2). In situatia in care Participantul renunta la produsele/serviciile achizitionate aferente ofertelor rezervate (de ex. anuleaza comanda efectuata online, refuza primirea produselor/prestarea serviciilor achitionate online, returneaza produsele achizitionate), se considera ca nu este indeplinita conditia mentionata la alin. 1 lit. e de mai sus, in sensul ca produsele si/sau serviciile aferente ofertelor rezervate nu sunt considerate achizitionate de Participant. Daca renuntarea are loc mai inainte de acordarea premiului, Organizatorul are dreptul sa elimine persoana respectiva din randul Participantilor. Daca renuntarea are loc dupa acordarea premiului, se vor aplica prevederile art. 3.6 lit. b mai jos mentionate.
3.6. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte al caror scop este acela de a incasa premiul acordat de Organizator fara insa a indeplini integral conditiile mentionate in prezentul Regulament, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana respectiva din cadrul Participantilor;
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, pot exista doua situatii:

 1. daca fapta este descoperita mai inainte de convertirea punctelor bonus in bani, Organizatorul este in drept sa refuze solicitarea de convertire a punctelor bonus in bani si sa retraga premiul acordat;
 2. daca fapta este descoperita dupa convertirea punctelor bonus in bani, Organizatorul este in drept sa solicite returnarea premiului, iar Participantul se oblige sa restituie premiul primit. In acest sens, Participatul il imputerniceste pe Organizator sa ii debiteze oricare din conturile sale deschise la Organizator cu contravaloarea premiului ce trebuie returnata.

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

 

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

Act aditional nr. 6  din data de 22.01.2016

la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”


Prezentul Act aditional are scopul de a prelungi valabilitatea Regulamentului oficial al campaniei promotionale “Descopera ING Bazar” pana la data de 31.12.2016.
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.


ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

 

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

 

Act aditional nr. 7 din data de 24.03.2016
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la completarea Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar” cu conditiile necesar a fi indeplinite, in cazul in care participantul isi incaseaza venitul recurent intr-un cont curent deschis la Organizator si isi exprima dorinta de a primi bonusul de la ING prin apasarea butonului Rezerva in ING Bazar, dupa cum urmeaza:

Sectiunea 1Durata Campaniei Promotionale privind aducerea venitului recurent oferite de Organizator

1.1. Campania Promotionala se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 24 martie 2016 - 30 iunie 2016, inclusiv, cu respectarea prezentului Act aditional.
1.2. Prezentul Act aditional este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Participant prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).
1.3. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Act aditional nu mai confera dreptul de a participa la aceasta Campanie.
Sectiunea 2 - Dreptul de participare. Mecanismul si premiile Campaniei Promotionale privind aducerea venitului recurent oferite de Organizator
2.1. La Campania Promoţională pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ conditiile urmatoare si care vor fi denumite individual “Participantul”:

 1. este cetatean roman cu domiciliul in Romania;
 2. a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale;
 3. este titulara, in calitate de persoana fizica, a unui cont curent in lei deschis la Organizator la momentul inceperii Campaniei Promotionale;
 4. este titularul serviciului de internet banking Home’Bank achizitionat de la Organizator;
 5. opteaza pentru participarea la campanie prin apasarea butonului Rezerva, prin care isi exprima dorinta de a primi bonusul de la ING.
 6. incaseaza venitul provenind din salariu, pensie, chirie etc  (minimum 700 lei net/luna/cont) in contul curent in lei deschis la Organizator cel putin 2 (doua) luni consecutiv, in perioada 24 Martie – 30 Iunie 2016 (inclusiv); nu se considera venit de tip recurrent incasarile provenite din jocuri de noroc, precum si transferurile intre conturile proprii ale clientului.
 7. nu a avut nicio incasare reprezentand venituri de tipul celor mentionate la lit f intr-un cont detinut la Organizator in perioada 1 ianuarie  – 29 februarie 2016.
 8. a primit o informare de la Organizator in legatura cu aceasta Campanie Promotionala, respectiv cu premiul pe care il poate castiga, prin intermediul cel putin al unuia din urmatoarele canale: email, telefon sau Home’Bank.

2.2. Ca exceptie, nu pot participa la Campanie, chiar daca indeplinesc prevederile art. 2.1, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor, inclusiv colaboratorii acestora, precum si copiii, parintii, fratii, surorile si sotul/sotia tuturor acestor persoane.
2.3. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 2.1 va fi premiat, conform detaliilor mentionate in descrierea ofertei rezervate.   .
2.4. Valoarea premiului este indicata in ING Bazar, in descrierea fiecarei oferte.  
2.5. Premiile vor fi acordate de Organizator  castigatorilor  prin transfer bancar in contul curent in lei al Castigatorului, deschis la Organizator.
Acordarea premiului se va realiza lunar, in luna urmatoare indeplinirii conditiilor mentionate la art. 2.1 dar nu mai tarziu de 31 iulie 2016. Un castigator  poate castiga doar un singur premiu.  
2.6. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

 

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

Act aditional nr. 8 din data de 07.11.2016
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la completarea Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, cu conditiile necesar a fi indeplinite in cazul in care rezerva in ING Bazar oferte pentru anumite produse si/sau servicii bancare apartinand Organizatorului, dupa cum urmeaza:

Sectiunea 1Durata Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator

1.1. Campania Promotionala privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 21 noiembrie 2016 - 27 noiembrie 2016, inclusiv, cu respectarea prezentului Act aditional.
1.2. Prezentul Act aditional este disponibil in mod gratuit oricarui Participant in ING Bazar, accesat prin Aplicatia ING Home’Bank pentru tableta/smartphone sau prin „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Participant prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc).
1.3. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Act aditional nu mai confera dreptul de a participa la aceasta Campanie.

Sectiunea 2 - Dreptul de participare. Mecanismul si premiile Campaniei Promotionale privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator
2.1. La Campania Promoţională privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator pot participa persoanele fizice  care  indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor fi denumite individual “Participantul”:

 1. are domiciliul/resedinta in Romania; 
 2. este titularul unui cont curent in lei deschis la Organizator; 
 3. este titularul serviciului de internet banking Home’Bank achizitionat de la Organizator;
 4. a primit de la Organizator un e-mail privind prezenta Campanie;
 5. rezerva oferta sau, dupa caz, ofertele privind produse si/sau servicii bancare apartinand Organizatorului, postata/postate Participantului in ING Bazar; 
 6. achizitioneaza, respectand conditiile ofertei mentionate in descrierea  din ING Bazar (ex. valoarea minima, destinatia produsului/serviciului etc.), produsele si/sau serviciile bancare aferente oferte//ofertelorlor rezervate, in termenul limita de achizitie precizat in descrierea ofertei.

2.3. Ca exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala privind produsele si serviciile bancare oferite de Organizator, chiar daca indeplinesc prevederile art. 2.1 si, daca e cazul, art. 2.2 de mai sus, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor, inclusiv colaboratorii acestora, precum si copiii, parintii, fratii, surorile si sotul/sotia tuturor acestor persoane.
2.4. Fiecare Participant, care indeplineste cumulativ conditiile mentionate la art. 2.1, este automat inscris in Campania Promotionala si va fi premiat, conform celor mentionate in ofertele rezervate si achizitionate.
2.5. Valoarea fiecarui premiu, precum si, daca e cazul, valoarea maxima a acestuia vor fi indicate in ING Bazar, in descrierea fiecarei oferte. 
2.6. Premiile vor fi acordate de Organizator in termenul mentionat in descrierea fiecarei oferte, in contul curent al Participantului. 
2.7. Premiile nu pot fi cedate de Participanti altor persoane si nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.
2.8. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

Act aditional nr. 9 din data de 04.01.2017
la Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale
“Descopera ING Bazar”

 

Prezentul Act aditional are scopul de a informa Participantii cu privire la prelungirea valabilitatii Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale “ Descopera ING Bazar”, dupa cum urmeaza:

Articol unic. Campania Promotionala „Descopera ING Bazar” este organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, pana in data de 31 decembrie 2017 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a Regulament Oficial, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial de Desfasurare a Campaniei Promotionale „Descopera ING Bazar”, cu toate completarile si modificarile ulterioare, toate celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate, acestea urmand sa se aplice pentru toate celelalte aspecte nereglementate expres in prezentul Act aditional. ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Daniel Llano Manibardo
Director General Adjunct

Matei Maria Cristina
Director General Adjunct
 

Consimtamant de utilizare cookies

Colectam anumite date in timp ce utilizezi website-ul ING, pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare.

De asemenea, avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pe ING.ro pentru a:

 • studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati
 • stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine
 • adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web

Selecteaza Sunt de acord daca este in regula sa folosim aceste cookies.

Selecteaza Setari cookies daca preferi sa alegi tipurile de module cookie pe care le folosim.

Iti poti modifica preferintele în orice moment. Trebuie doar sa faci clic pe link-ul "Setari Cookie" din partea de jos a oricarei pagini din site.