REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Invita-ti colegii la ING”  
[19.10.2020 – 13.12.2020]

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Invita-ti colegii la ING” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul social in Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti , cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/16100/1994, in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/1999 reprezentata de Roxana Petria, in calitate de Director Dezvoltare Produse Retail si Silvia Mihăilescu, in calitate de Director Marketing si Comunicare (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile Regulamentului Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania Promotionala, Participantii sau orice alta persoana interesata poate solicita gratuit consultarea Regulamentului oficial, dupa cum urmeaza:

 1. adresandu-se oricarui ING Office sau Agentie a Organizatorului de pe teritoriul Romaniei;
 2. sunand la My’Line *2ING sau *2464 (apelabil din orice retea nationala, fixa sau mobila, tarifat normal in reteaua proprie), 031 406 2ING sau 031 406 2464. (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, non-stop)

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania Promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1 Campania Promotionala se va desfasura in perioada 19.10.2020 – 13.12.2020 (inclusiv), cu respectarea prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera drept de participare.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”.
4.1.1. Categoria IPersoanele care Recomanda. Acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt persoane fizice cu resedinta sau domiciliul in Romania si rezidenta fiscala in Romania;
 2. sunt titularii unui cont curent in lei ING Card Complet deschis la Organizator nerestrictionat la data inceperii campaniei si in momentul generarii raportului pentru acordarea premiilor;
 3. au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale;
 4. primesc de la Organizator in pagina principala a aplicatiei mobile ING Home’Bank o informare legata de campanie sub forma unui banner al campaniei „Invita-ti colegii la ING”.
 5. dau click pe banner-ul campaniei afisat in pagina principala a aplicatiei mobile Home’Bank, denumita „Portofoliu” si intra in pagina de recomandare care descrie campania si contine codul de recomandare.
 6. recomanda in perioada Campaniei Promotionale, 19.10.2020 – 13.12.2020 (inclusiv), uneia sau mai multor persoane fizice achizitionarea unui cont curent in lei ING Card Complet folosind codul lor de recomandare unic disponibil in pagina de campanie.
 7. persoana fizica recomandata indeplineste conditiile mentionate la capitolul 4.1.2

4.1.2. Categoria a II-a – Persoanele Recomandate. Persoane fizice care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt persoane fizice cu resedinta sau domiciliul in Romania si rezidenta fiscala in Romania;
 2. nu au un cont ING Card Complet deschis inainte de inceperea campaniei.
 3. au implinit varsta de 18 ani pana la data deschiderii contului ING Card Complet;
 4. devin clienti ING Bank la recomandarea unei persoane din Categoria I (conform descrierii de la pct 4.1.1.) in perioada Campaniei Promotionale prin achizitionarea de la Organizator, in perioada Campaniei Promotionale, a unui cont curent in lei ING Card Complet folosind codul unic primit de la  Persoana care recomanda.
 5. incaseaza sub forma de venituri salariale in perioada 19.10.2020 – 13.12.2020 (inclusiv) in contul in lei deschis la ING cel putin 1300 de lei cumulativ pe parcursul a 30 de zile, de la o companie (societate comerciala sau orice alta entitate cu personalitate juridica). Compania este identificata pe baza CUI-ului (Cod Unic de Inregistrare.
 6. sunt titularele unui cont curent nerestrictionat in lei deschis la Organizator la momentul acordarrii premiilor.

Persoanele care au devenit clienti in perioada campaniei nu pot face recomandari la randul lor in perioada campaniei.

4.2. Recomandarea este adusa la cunostinta Organizatorului de catre Persoana Recomandata prin folosirea unui singur cod de recomandare in procesul de deschidere a contului ING Card Complet: mentionand codul unui consultant ING in orice ING Office la deschiderea contului, sau online, folosind aplicatia ING Home’Bank in campul Cod de recomandare.

4.3. Excluderi: Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor precum si ING Office Managerii.

SECTIUNEA 5. CARACTERISTICILE CONTULUI CURENT- ING CARD COMPLET

5.1. Costurile ING Card Complet se regasesc online, pe site-ul ing.ro sau in orice agentie/ING Office/ING Point: https://ing.ro/dam/ingro/doc/taxe_comisioane.pdf
5.2. Organizatorul va  analiza si va solutiona cererea prin care Persoana recomandata  solicita sa devina client ING Bank in conformitate cu normele/ procedurile sale interne si a dispozitiilor legale aplicabile. Pentru aceasta, Persoana recomandata trebuie sa furnizeze ING Bank toate informatiile si/sau documentele solicitate in acest scop.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Persoanele care au dreptul sa participe la campanie conform sectiunii 4 sunt automat inscrise in Campania Promotionala daca folosesc codul de recomandare si primesc urmatoarele premii:

- persoanele din Categoria I care recomanda si respecta conditiile mentionate la pct. 4.1.1  si 4.3 primesc 50 (cincizeci) lei valoare neta (50 lei valoare bruta) o singura data in contul in lei deschis la Organizator pentru fiecare Persoana Recomandata care indeplineste cumulativ  conditiile mentionate la pct. 4.1.2., 4.2 si 4.3., dar nu mai mult de 600 lei net (600 de lei brut) in total. Premiile vor fi virate de Organizator in perioada 14-18 decembrie 2020 (inclusiv).
- persoanele din Categoria a II-a recomandate primesc cate un singur premiu de 50 (cincizeci) lei valoare neta (50 lei valoare bruta) in contul in lei deschis la Organizator daca  indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la pct. 4.1.2, 4.2 si 4.3. Premiile vor fi virate de Organizator in perioada 14-18 decembrie 2020 (inclusiv).

6.2. In cazul in care castigatorul este titularul mai multor conturi curente in lei, premiul va fi virat in primul cont deschis la Organizator.

6.3. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii.

6.4. In cazul in care o Persoana Recomandata apare ca fiind recomandata de mai multe Persoane care Recomanda (conform conditiilor mentionate la art. 4.1.1.), se va lua in considerare pentru acordarea premiilor doar primul cod de recomandare folosit.

6.5. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

6.6. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

SECTIUNEA 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

SECTIUNEA  8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

 

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

9.1. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul de suspendarea/incetarea campaniei prin intermediul site-ului www.ing.ro, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

9.2. Campania Promotionala poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale, prin intermediul site-ului www.ing.ro. In acest caz, Campania Promotionala va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. În scopul organizarii acestei Campanii, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii), ING prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

10.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 10.1 sunt:

10.2.1. Pentru Persoanele care Recomandă menționate la pct. 4.1.1. – CIF (cod de identificare in sistemele ING, in calitate de Organizator) și cod unic de recomandare;

10.2.2. Pentru Persoanele Recomandate menționate la pct. 4.1.2. – CIF (cod de identificare in sistemele ING, in calitate de Organizator) și date de tranzactionare asociate operatiunii incasare sau depunere descrisa la punctul 4.1.2.

10.3 Datele cu caracter personal colectate si utilizate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Campanii.

10.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

10.5. Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

10.6. La nivelul ING s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi ontactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la următoarele date de contact: Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

10.7. Informații actualizate permanent cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către ING sunt disponibile permanent pe www.ing.ro, sectiunea Protectia datelor personale https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale.

10.8. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre ING, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

 

Roxana Petria   Silvia Mihăilescu
Director Dezvoltare Produse Retail   Director Marketing si Comunicare