CERERE DE SUSPENDARE A OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A RATELOR SCADENTE PENTRU CREDITELE ACORDATE DE ING BANK NV AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTIDATE CLIENT PERSOANĂ JURIDICĂ/ALTĂ ENTITATE

Confirm ca Societatea pe care o reprezint nu a beneficiat deja de perioada maxima de 9 luni de amanare rate pentru creditele pentru care solicit suspendarea ratelor

Date de identificare Împrumutat:

Atentie! Se va completa adresa de email a Companiei. Pe aceasta adresa de email veti primi toate notificarile legate de amanarea ratelor. Va rugam sa va asigurati ca adresa de email din sistemul ING este actualizata si nu este diferita de cea introdusa aici.

SOLICITARE ÎN CONFORMITATE CU OUG 37/2020 (“ORDONANTA”), CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, INCLUSIV CELE ADUSE PRIN OUG 227/2020 *

în calitate de reprezentant legal al Societății, solicit ING Bank:

Suspendarea obligației de plată a sumelor scadente, reprezentând Capital+Dobândă+Comision până la data de (**):

Aferente următoarelor credite:

În formularea solicitării, declar pe proprie răspundere că veniturile sau încasările medii lunare ale Societatii din ultimele 3 luni anterioare acestei solicitări de suspendare a obligațiilor de plata s-au diminuat cu minim 25% prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020***, după caz, precum și că Societatea se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului/creditelor.

Societatea pe care o reprezint îndeplinește cumulativ cerințele de eligibilitate în conformitate cu prevederile Ordonantei și ale Normelor de aplicare a Ordonantei, enumerate mai jos:
Nu se află în insolvență la data prezentei solicitări a suspendării plății sumelor datorate în baza Contractului/ Contractelor de credit anterior menționate;
Creditul/Creditele acordate Societății în baza Contractului/ Contractelor de credit pentru a cărui/ căror obligații de plată a ratelor solicit suspendarea conform prezentei cereri, a/ au fost acordat/e anterior datei de 30.03.2020 inclusiv și nu a/au fost declarat/e scadent/e anticipat până la data de 31.12.2020 inclusiv;
Creditul/creditele, pentru care se solicita suspendarea ratelor, nu a/ au ajuns la maturitate pana la data prezentei solicitari, inclusiv;
La data prezentei solicitări de suspendare a ratelor, creditul/creditele pentru care solicit suspendarea nu figureaza cu obligatii de plata restante.

Declarații suplimentare:

Declar ca această solicitare a fost adusă la cunoștință și a fost făcută cu acordul codebitorilor, garanților, inclusiv fideiusorilor, care au garantat obligațiile Societății decurgând din sau în legătură cu Contractul/ ele de credit menționate mai sus
Înțeleg și accept în cunoștință de cauza efectele modificării Contractului/ Contractelor de credit potrivit prezentei solicitări, inclusiv în ceea ce privește:
  • capitalizarea dobânzii aferente perioadei de amânare/ suspendare, respectiv adăugarea dobânzii acumulate pe perioada de suspendare la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare și, după caz, eșalonarea până la noua maturitate, prin stabilirea/ recalcularea obligațiilor de plată lunare;
  • această recalculare va avea un impact în creșterea ratei/ obligației lunare față de situația actuală după încheierea perioadei de amânare la plată, pe perioada rămasă de rambursare;
  • posibilitatea extinderii perioadei de rambursare a creditelor plătibile în rate cu perioada/ durata de amânare la plată;
  • extinderea de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligațiile de plată ce decurg din sau în legătură cu Contractul/ Contractele de credit menționate mai sus


Solicit ING Bank să îmi comunice decizia de aprobare sau respingere a prezentei solicitări, precum și notificarea privind modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării de suspendare la următoarele date de contact ale Societății și ale garanților/ fideiusorilor, SAU dupa caz, la datele de contact precizate in contractul de credit sau declarate de catre Societate/garant/ fedeiusor ulterior incheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de Banca.

Împrumutat la:

Garant(daca e cazul) la:

Fideiusor la:

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al Societății, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații, că toate datele/ informațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete

Nume, Prenume reprezentant legal

* Ordonanța de Urgență nr. 227 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

** Perioada maxima de suspendare a obligatiilor de plata pentru fiecare credit poate fi de maximum 9 luni si va include, daca este cazul, si perioada suspendarii efective a obligatiilor de plata de care a beneficiat Societatea in 2020. Astfel, daca Societatea a beneficiat de suspendarea obligatiilor de plata in 2020, puteti solicita o noua suspendare a obligatiilor de plata pentru un numar de luni care sa nu depaseasca cumulat perioada maxima de 9 luni pentru acelasi credit, in temeiul Ordonantei.

*** In emiterea declarației pe propria raspundere, debitorii care solicită suspendarea obligațiilor de plată în luna ianuarie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile octombrie - decembrie 2020 comparativ cu octombrie – decembrie 2019; în luna februarie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/încasărilor din lunile noiembrie - decembrie 2020 și ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie – decembrie 2019 și ianuarie 2020; în luna martie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/incasărilor din lunile decembrie 2020 și ianuarie - februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 și ianuarie –februarie 2020.